ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lacerate

L AE1 S ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacerate-, *lacerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacerate(vt) ฉีกขาด, Syn. mangle, tear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacerate(แลส'เซอเรท) vt. ฉีกขาด,ทำให้เสียรูปร่าง,ทรมานจิตใจ,ทำให้ทุกข์ใจ., See also: lacerability n. ดูlacerate lacerable adj. ดูlacerate lacerative adj. ดูlacerate, Syn. mangled

English-Thai: Nontri Dictionary
lacerate(vt) ฉีกขาด,ทำให้ถลอก,ทำให้เสียรูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
LACERATE L AE1 S ER0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacerate (v) lˈæsərɛɪt (l a1 s @ r ei t)
lacerated (v) lˈæsərɛɪtɪd (l a1 s @ r ei t i d)
lacerates (v) lˈæsərɛɪts (l a1 s @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lacerate
   adj 1: irregularly slashed and jagged as if torn; "lacerate
       leaves" [syn: {lacerate}, {lacerated}]
   2: having edges that are jagged from injury [syn: {lacerate},
     {lacerated}, {mangled}, {torn}]
   v 1: cut or tear irregularly
   2: deeply hurt the feelings of; distress; "his lacerating
     remarks"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top