ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laborious

L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laborious-, *laborious*, laboriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laborious(adj) ที่ใช้แรงงานมาก, See also: ที่ใช้ความอุตสาหะ, Syn. difficult, burdensome, Ant. easy, simple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laborious(ละบอ'เรียส) adj. ใช้แรงงานมาก,ลำบาก,ยาก,อุตสาหะ, See also: laboriousness n. ดูlaborious, Syn. toilsome, difficult

English-Thai: Nontri Dictionary
laborious(adj) ตรากตรำ,ขยันขันแข็ง,อุตสาหะ,เพียรพยายาม,ลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนัก[nak] (adv) EN: toughly ; tediously ; laboriously  FR: durement ; laborieusement
วิริยะ[wiriya] (n) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery  FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORIOUS L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S
LABORIOUSLY L AH0 B AO1 R IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laborious (j) lˈəbˈɔːrɪəʳs (l @1 b oo1 r i@ s)
laboriously (a) lˈəbˈɔːrɪəʳsliː (l @1 b oo1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lù, ㄌㄨˋ, ] laborious; small stone; to record; to tape; to write down; to hire; to employ, #14,563 [Add to Longdo]
辛劳[xīn láo, ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ, / ] laborious, #29,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えっちらおっちら[ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
苦吟[くぎん, kugin] (n,vs) laborious composition; struggling to compose a poem [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (1) bone; (2) frame; (3) outline; core; (4) backbone; spirit; fortitude; (adj-na,n) (5) laborious; troublesome; difficult; (P) [Add to Longdo]
根気仕事[こんきしごと, konkishigoto] (n) laborious task [Add to Longdo]
手のかかる;手の掛かる[てのかかる, tenokakaru] (exp,adj-f) (See 手が掛かる) troublesome; difficult (e.g. customer, guest, child); laborious (e.g. task, dinner) [Add to Longdo]
大儀[たいぎ, taigi] (n) (1) state ceremony; (adj-na) (2) laborious; troublesome; irksome; arduous [Add to Longdo]
彫心鏤骨[ちょうしんるこつ, choushinrukotsu] (n) laborious work; lucubration; lucubrations; painstakingly polishing a piece of literary work [Add to Longdo]
労作[ろうさく, rousaku] (n,vs) toil; labor; labour; laborious task; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laborious
   adj 1: characterized by effort to the point of exhaustion;
       especially physical effort; "worked their arduous way up
       the mining valley"; "a grueling campaign"; "hard labor";
       "heavy work"; "heavy going"; "spent many laborious hours
       on the project"; "set a punishing pace" [syn: {arduous},
       {backbreaking}, {grueling}, {gruelling}, {hard}, {heavy},
       {laborious}, {operose}, {punishing}, {toilsome}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top