ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laborer

L EY1 B ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laborer-, *laborer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laborer(n) ผู้ใช้แรงงาน, See also: กรรมกร, กรรมาชีพ, คนงาน, ลูกจ้าง, แรงงาน, Syn. manual laborer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar, worker

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laborerHe rose from day laborer to governor.
laborerLaborers required raising of a salary of the manager.
laborerThe laborers are murmuring against their working conditions.
laborerThe laborers formed a human barricade.
laborerThe recession has put the crunch on wage laborers.
laborerWe saw laborers blasting rocks.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับกัง(n) coolie, See also: laborer, workman, Syn. กุลี, คนงาน, Example: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมกร[kammakøn] (n) EN: craftsman ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; manual labourer ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand  FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
คนงาน[khon-ngān] (n) EN: worker ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee  FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
กุลี[kulī] (n) EN: coolie ; workman ; labourer = laborer (Am.) ; toiler  FR: cooliie [m] ; porteur [m] ; travailleur manuel [m]
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประดิษฐ์ประดอย[praditpradøi] (v) EN: elaborate  FR: élaborer
ร่วมมือ[ruammeū] (v) EN: cooperate ; collaborate ; work together ; combine ; coordinate ; pull together ; make common cause ; form a united front  FR: collaborer ; coopérer
สร้าง[sāng] (v) EN: build ; construct ; erect ; make ; create ; establish ; found ; produce ; set up  FR: construire ; bâtir ; édifier ; ériger ; fonder ; établir ; créer ; fabriquer ; élaborer ; générer

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORER L EY1 B ER0 ER0
LABORERS L EY1 B ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laborer (n) lˈɛɪbərər (l ei1 b @ r @ r)
laborers (n) lˈɛɪbərərz (l ei1 b @ r @ r z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎ, ㄙㄚˇ, ] laborers; shoes; slippers, #614,359 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m} | Arbeiter {pl}laborer [Am.]; labourer [Br.] | labourers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこよん;ニコヨン[nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker [Add to Longdo]
季節労働者[きせつろうどうしゃ, kisetsuroudousha] (n) seasonal laborer; seasonal labourer [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker [Add to Longdo]
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker [Add to Longdo]
自由労働者[じゆうろうどうしゃ, jiyuuroudousha] (n) casual laborer (labourer); day laborer (labourer) [Add to Longdo]
手配師[てはいし, tehaishi] (n) (disreputable) recruiter of day laborers (labourers) [Add to Longdo]
人足[ひとあし, hitoashi] (n) coolie; laborer; labourer; carrier [Add to Longdo]
人夫[にんぷ, ninpu] (n) (sens) laborer (labourer); construction worker; coolie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laborer
   n 1: someone who works with their hands; someone engaged in
      manual labor [syn: {laborer}, {manual laborer}, {labourer},
      {jack}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top