ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laboratory

L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laboratory-, *laboratory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laboratory(n) ห้องปฏิบัติการ, See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย, Syn. lab, research lab, science lab

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย

English-Thai: Nontri Dictionary
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laboratory phoneticsสัทศาสตร์ปฏิบัติการ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Laboratory Administratorsผู้บริหารห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Aidsผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Analysisวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory and/or Demonstrationการฝึกปฏิบัติและการสาธิต [การแพทย์]
Laboratory animalsสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Laboratory Assessmentการประเมินโดยใช้ห้องปฎิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Evaluationการประเมินผลการตรวจวัด [การแพทย์]
Laboratory Examinationการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Laboratory Guidancesห้องปฏิบัติการมีการแนะนำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Japanese Fishery Laboratory couldn't find out what kind of fish it is from.ห้องปฏิบัติการการประมงญี่ปุ่น ไม่สามารถให้คำตอบได้ มันคือปลาอะไร มาจากไหน Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
My laboratory was all around here.ห้องทำงานผมเคยอยู่แถวนี้แหละ The Time Machine (2002)
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ The Corporation (2003)
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... Resident Evil: Apocalypse (2004)
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ Resident Evil: Apocalypse (2004)
According to the plans from Davian's briefcase, it's in a laboratory on the 56th floor of the Hengshan Lu Building.มัสเกรฟ เล่าให้ฟังเรื่องจูเลีย เรามาช่วย Mission: Impossible III (2006)
i traced stovsky to the jet propulsion laboratory in pasadena.ผมติดตามสโตว์สกี้ไป ถึงห้องทดลองการขับเคลื่อนเคลื่องบิน ในพาซาเดน่า Dr. Feelgood (2007)
We're simply using a laboratory animal, Mrs. Kinnian... to spur the subject on to his best effort.เราเพียงแค่ใช้สัตว์ทดลองนาง คินิเยน เพื่อกระตุ้นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายามที่ดีที่สุดของเขา Sex Trek: Charly XXX (2007)
- The coming generation. - Test-tube conception, laboratory birth...รุ่นที่จะมา การทดสอบหลอด ความคิดที่เกิดในห้องปฏิบัติการ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Charly's a human being, not a laboratory animal.ชาลี ของความเป็นมนุษย์ไม่ได้สัตว์ทดลอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
what's infecting him is merely a chemical reaction to the raw laboratory ingredients, not the finished contagion.การติดเชื้อของเขา เป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมี ที่มีต่อสาร\ ที่เก็บไว้ในห้องแล็บนั่น ไม่ใช่เชี้อโรคที่ทำสำเร็จแล้ว Pilot (2008)
So I fixed up your felonious rolling laboratory here 750 for the repair.เรื่องมันมีอยู่ว่า Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laboratoryA series of blasts reduced the laboratory to ruins.
laboratoryExperiments are carried out in a laboratory.
laboratoryHe is addressed as "Doctor" in his laboratory.
laboratoryHe is carrying out experiments in his laboratory.
laboratoryHe works in the laboratory.
laboratoryI'm certain we can deliver the laboratory equipment by March 15.
laboratoryIn those days, or at any rate in Cambridge, laboratory life was rather informal.
laboratoryI wish to work in the laboratory some day.
laboratoryPreserved in his laboratory were more than a thousand notebooks.
laboratoryThe laboratory acquired a fabulous reputation for its historic discovery.
laboratoryThe laboratory has the most up-to-date equipment.
laboratoryThe new drug will be tested in Vaxgen's laboratory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์(n) laboratory instruments, Example: การวัดความสามารถในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ดำเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการ เน้นให้ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สังเกตและบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัย(n) laboratory, Example: ห้องปฏิบัติการวิจัยทางโทรคมนาคมในมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักวิจัยที่สนใจจะทำงานในด้านโทรคมนาคม, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: สถานที่ที่ใช้ทำการวิจัย
ห้องทดลอง(n) laboratory, See also: lab, Syn. ห้องแลป, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ(n) laboratory, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count Unit: ห้อง
ห้องปฏิบัติการ(n) laboratory, See also: lab, Syn. ห้องทดลอง, Example: นักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานวิจัยอยู่ในห้องปฏิบัติการ, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องปฏิบัติการ[hǿng patibatkān] (n, exp) EN: laboratory ; lab ; operations room  FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องทดลอง[hǿng thotløng] (n) EN: laboratory  FR: laboratoire [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[khreūangmeū witthayāsāt] (n, exp) EN: laboratory instruments  FR: appareil scientifique [m]
แล็บ[laep] (n) EN: laboratory  FR: laboratoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORATORY L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0
LABORATORY'S L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laboratory (n) lˈəbˈɒrətriː (l @1 b o1 r @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] laboratory, #4,566 [Add to Longdo]
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, / ] laboratory test, #13,410 [Add to Longdo]
烧瓶[shāo píng, ㄕㄠ ㄆㄧㄥˊ, / ] laboratory flask, #65,410 [Add to Longdo]
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, / ] laboratory infection [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit [Add to Longdo]
Laborant {m}; Laborantin {f}laboratory assistant [Add to Longdo]
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus [Add to Longdo]
Laboringenieur {m}laboratory engineer [Add to Longdo]
Labortisch {m}laboratory bench [Add to Longdo]
Laborübung {f}laboratory tutorial [Add to Longdo]
Laborwecker {m}laboratory timer [Add to Longdo]
Versuchsstadium {n}laboratory stage [Add to Longdo]
Versuchstier {n}laboratory animal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL [Add to Longdo]
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL [Add to Longdo]
スカイラブ[sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory [Add to Longdo]
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization) [Add to Longdo]
ホットラボ[hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory [Add to Longdo]
ホットラボラトリー[hottoraboratori-] (n) hot laboratory [Add to Longdo]
メディアラボ[medeiarabo] (n) {comp} Media Laboratory [Add to Longdo]
ラット[ratto] (n) (laboratory or pet) rat [Add to Longdo]
ラブ(P);ラヴ(P)[rabu (P); ravu (P)] (n,vs) (1) love; (n) (2) (ラブ only) (abbr) lab; laboratory; (P) [Add to Longdo]
ラボ[rabo] (n) (1) (abbr) laboratory; (2) language laboratory; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA [Add to Longdo]
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL [Add to Longdo]
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laboratory
   n 1: a workplace for the conduct of scientific research [syn:
      {lab}, {laboratory}, {research lab}, {research laboratory},
      {science lab}, {science laboratory}]
   2: a region resembling a laboratory inasmuch as it offers
     opportunities for observation and practice and
     experimentation; "the new nation is a testing ground for
     socioeconomic theories"; "Pakistan is a laboratory for
     studying the use of American troops to combat terrorism"
     [syn: {testing ground}, {laboratory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top