ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knight

N AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knight-, *knight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knight(vt) แต่งตั้งอัศวิน, See also: พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นขุนนาง
knight(n) หมากรุกตัวม้า
knight(n) อัศวิน, See also: นักรบ
knightly(adj) เกี่ยวกับหรือเป็นของอัศวิน
knighthood(n) ตำแหน่งของอัศวิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
knight-errant(ไนท'เทอ'รันท) n., อัศวินผู้ชอบท่องเที่ยวผจญภัย pl.knights-errant
knighthood(ไนทฺ'ฮูด) n. ความเป็นอัศวิน,กลุ่มอัศวิน
knightly(ไนทฺ'ลี) adj.,adv. เกี่ยวกับอัศวิน,สูงศักดิ์,สูงส่ง,กล้าหาญ-, See also: knighliness n., Syn. chivalrous, gallant

English-Thai: Nontri Dictionary
knight(n) ขุนนาง,อัศวิน,ม้าหมากรุก
knight(vt) ตั้งให้เป็นขุนนาง,ตั้งให้เป็นอัศวิน
KNIGHT-knight-errant(n) อัศวินที่เที่ยวเผชิญภัย
knighthood(n) ความเป็นขุนนาง,ความเป็นอัศวิน
knightly(adj) แบบขุนนาง,แบบอัศวิน,สูงส่ง,สูงศักดิ์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knight๑. สมาชิกแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์๒. ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knights and knighthoodอัศวิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knightGeneral Franks received an honorary knighthood.
knightHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
knightIn the days of the knights they wore shields to protect them from sword fight wounds.
knightI tilt my head and consider. If I move not the pawn but this knight ...
knightLook at that knight on the horse.
knightThe brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.
knightThe knight is not so much brave as reckless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้าหมากรุก(n) knight, Syn. ม้า, Example: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก, Count Unit: ตัว
ม้าหมากรุก(n) knight, Syn. ม้า, Example: การแข่งขันหมากรุกจะดำเนินไปไม่ได้หากขาดม้าหมากรุก, Count Unit: ตัว
อัศวิน(n) knight, Thai Definition: นักรบขี่ม้า, นักรบที่กล้าหาญ, ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นคนเก่ง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัศวิน[atsawin] (n) EN: knight  FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[Atsawin Toklom] (n, prop) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
นักรบ[nakrop] (n) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight  FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง[phīseūa saphāi khāo pīk khōng] (n, exp) EN: Knight
เซนต์เซย์ย่า[Sēn Sēyā] (n, prop) EN: Saint Seiya ; Knights of the Zodiac

CMU English Pronouncing Dictionary
KNIGHT N AY1 T
KNIGHTS N AY1 T S
KNIGHT'S N AY1 T S
KNIGHTED N AY1 T IH0 D
KNIGHTEN N AY1 T AH0 N
KNIGHTLY N AY1 T L IY0
KNIGHTON N AY1 T AH0 N
KNIGHTHOOD N AY1 T HH UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knight (v) nˈaɪt (n ai1 t)
knights (v) nˈaɪts (n ai1 t s)
knighted (v) nˈaɪtɪd (n ai1 t i d)
knightly (j) nˈaɪtliː (n ai1 t l ii)
knighting (v) nˈaɪtɪŋ (n ai1 t i ng)
knighthood (n) nˈaɪthud (n ai1 t h u d)
knighthoods (n) nˈaɪthudz (n ai1 t h u d z)
knight-errant (n) nˈaɪt-ˈɛrənt (n ai1 t - e1 r @ n t)
knights-errant (n) nˈaɪts-ˈɛrənt (n ai1 t s - e1 r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant; brave and chivalrous; hero; heroic, #5,934 [Add to Longdo]
爵士[jué shì, ㄐㄩㄝˊ ㄕˋ, ] knight; Sir; Jazz, #9,922 [Add to Longdo]
大侠[dà xiá, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight, #10,808 [Add to Longdo]
游侠[yóu xiá, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] knight-errant, #36,889 [Add to Longdo]
侠士[xiá shì, ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] knight-errant, #56,749 [Add to Longdo]
骑土[qí tǔ, ㄑㄧˊ ㄊㄨˇ, / ] knight; chevallier; chivalrous [Add to Longdo]
骑士风格[qí shì fēng gé, ㄑㄧˊ ㄕˋ ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] knighthood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Springergabel {f} (Schach)knight fork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンプル騎士団[テンプルきしだん, tenpuru kishidan] (n) Knights Templar; Knights Templars [Add to Longdo]
ドイツ騎士団[ドイツきしだん, doitsu kishidan] (n) Teutonic Knights; Teutonic Order [Add to Longdo]
ナイト[naito] (n) (1) night; (2) knight; (P) [Add to Longdo]
ナイト爵位[ナイトしゃくい, naito shakui] (n) knighthood [Add to Longdo]
ミンネ[minne] (n) love of a knight for a courtly lady (upon which he is unable to act) (ger [Add to Longdo]
ヨハネ騎士団[ヨハネきしだん, yohane kishidan] (n) Knights Hospitallers; Knights Hospitalers [Add to Longdo]
騎士[きし, kishi] (n) knight; (P) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) (abbr) (See 桂馬) knight (shogi) [Add to Longdo]
桂成り[けいなり, keinari] (n) knight promotion [Add to Longdo]
桂馬[けいま, keima] (n) knight (shogi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knight
   n 1: originally a person of noble birth trained to arms and
      chivalry; today in Great Britain a person honored by the
      sovereign for personal merit
   2: a chessman shaped to resemble the head of a horse; can move
     two squares horizontally and one vertically (or vice versa)
     [syn: {knight}, {horse}]
   v 1: raise (someone) to knighthood; "The Beatles were knighted"
      [syn: {knight}, {dub}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 k.,k
 
 1. (kıs.) king, knight.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top