ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kneel

N IY1 L   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kneel-, *kneel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kneel[N] การคุกเข่า
kneel[VI] คุกเข่า
kneel down[PHRV] คุกเข่าลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kneel(vi) คุกเข่าลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, dismount and kneel before me, surrender your army and proclaim me the true Lord of Winterfell and Warden of the North.เอาละ ลงจากม้าและคุกเข้าต่อหน้าข้า ให้กองทัพของท่านยอมจำนนและประกาศว่าข้าคือลอร์ธแห่งวินเธอร์เฟลและผู้พิทักษ์แห่งแดนเหนือ Battle of the Bastards (2016)
♪ Only fear breaks the silence ♪ ♪ As we all kneeltayakee3422 Bait (2015)
Kneel before me and die, scum!คุกเข่าให้ข้าแล้วตายไปซะ ไอ้พวกเมือก The Whites of His Eyes (2015)
I will not kneel before some barefooted commoner and beg his forgiveness.ข้าจะไม่ทรุดตัวลงคุกเข่า ต่อหน้าสามัญชนตีนเปล่า แล้วร้องขอให้ให้อภัย Hardhome (2015)
You should have the decency to kneel before the gods.ท่านควรรู้จักธรรมเนียม คุกเข่าต่อหน้าเทพเจ้า The Gift (2015)
I don't want them to kneel for me.ข้าไม่อยากให้พวกเขา คุกเข่าให้ข้า Kill the Boy (2015)
They won't kneel for you and neither will I.พวกเขาจะไม่คุกเข่าให้เจ้า หรือให้ข้า Kill the Boy (2015)
Kneel before me. Lay your sword at my feet.คุกเข่าต่อหน้าข้า วางดาบเจ้าที่เท้าข้า The House of Black and White (2015)
I'll offer them their lives and their freedom if Mance kneels before me and swears his loyalty.ข้าจะมอบชีวิตและอิสระภาพ หากมานซ์ยอมคุกเข่าสวามิภักดิ์ The Wars to Come (2015)
Kneel and live.คุกเข่า แล้วรอดชีวิต The Wars to Come (2015)
The moment I kneel for a southern king, that's all gone.ทันทีที่ข้าคุกเข่า ทั้งหมดนั่นก็พังทลาย The Wars to Come (2015)
Kneel before the Demon's head.คุกเข่าลงเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้นำปีศาจ The Climb (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่อเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. งอเข่า, ย่อตัว, Ant. ยืดตัว, Example: ตำรวจย่อเข่าลงเพื่อพูดกับหนูน้อย, Thai definition: งอเข่าย่อตัวลง
คุกเข่า[V] kneel, See also: bend the knee, go down on one's knee, Syn. ย่อเข่า, ยอตัว, Example: เขาคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากพระ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น
การนั่งคุกเข่า[N] kneeling, See also: sitting on the knees, Example: การนั่งคุกเข่าเป็นเวลานานอาจทำให้หัวเข่าด้านได้, Thai definition: การนั่งโดยวิธีย่อเข่าลงให้ติดพื้น แล้วหย่อนก้นลงบนส้นเท้า
นั่งคุกเข่า[V] kneel, Syn. คุกเข่า, Example: ลูกศิษย์นั่งคุกเข่าอยู่หน้าอาจารย์แล้วยื่นพานดอกไม้ให้ด้วยความเคารพ, Thai definition: ย่อเข่าลงให้ติดพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee   FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao long) EN: kneel   FR: s'agenouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
KNEEL    N IY1 L
KNEELAND    N IY1 L AH0 N D
KNEELING    N IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kneel    (v) nˈiːl (n ii1 l)
kneels    (v) nˈiːlz (n ii1 l z)
kneeled    (v) nˈiːld (n ii1 l d)
kneeling    (v) nˈiːlɪŋ (n ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, ] kneel, #5,209 [Add to Longdo]
下跪[xià guì, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, ] kneel, #20,135 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] kneel, #69,767 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リフトバス[, rifutobasu] (n) kneeling bus (wasei [Add to Longdo]
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow [Add to Longdo]
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular) [Add to Longdo]
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P) [Add to Longdo]
正座(P);正坐[せいざ, seiza] (n,vs) kneeling with the tops of the feet flat on the floor, and sitting on the soles; (P) [Add to Longdo]
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap [Add to Longdo]
折り敷き[おりしき, orishiki] (n) kneeling [Add to Longdo]
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground) [Add to Longdo]
土下座[どげざ, dogeza] (n,vs) kneeling down on the ground; prostrate oneself [Add to Longdo]
伏し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kneel
   n 1: supporting yourself on your knees [syn: {kneel},
      {kneeling}]
   v 1: rest one's weight on one's knees; "In church you have to
      kneel during parts of the service"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top