ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindnes

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindnes-, *kindnes*, kindne
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindness(n) ความเมตตา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี, Syn. kindliness, ruthfulness, amiability, Ant. kindlessness, ruthlessness
kindness(n) ความสงสาร, See also: ความเวทนา, Syn. compassion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence

English-Thai: Nontri Dictionary
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindnesA little kindness goes a long way.
kindnesA thousand thanks for your kindness.
kindnesDon't depend on others' kindness.
kindnesGive her some flowers in return for her kindness.
kindnesGod never forget even a small kindness.
kindnesGoro had the kindness to take me to the hospital.
kindnesHe did it all out of kindness.
kindnesHe did it out of kindness.
kindnesHe did me a kindness when he got me a job.
kindnesHe doesn't have a particle of kindness in his heart.
kindnesHe had a kindness to find me a job.
kindnesHe had the kindness to help me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี(n) kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ความเมตตาสงสาร(n) kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ความอารี(n) generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai Definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
คุณ(n) kindness, See also: favour, grace, gratitude, Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ, Example: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
พระคุณ(n) favour, See also: kindness, benevolence, Syn. บุญคุณ, Example: ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู
ทักขิญ(n) kindness, See also: mercy, benevolence, right-hand side, Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์, Thai Definition: ความเป็นเบื้องขวา หมายความว่า สะดวกในการพูดจาปราศรัย, ความอารีอารอบ, ความกรุณา, Notes: (บาลี)
น้ำใจ(n) kindness, See also: spirit, heart, thoughtfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจเสมอไม่ว่าจะกับใครๆ ก็ตาม, Thai Definition: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
บุญคุณ(n) favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai Definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น
กรุณาคุณ(n) kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
ความปรานี(n) kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai Definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความไม่มีเมตตาปรานี[khwām mai mī mēttā prānī] (n, exp) EN: unkindness
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy  FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness  FR: amour inconditionnel [m]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [f] (litt.) ; générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f]
โปรดปราน[prōtprān] (v) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour  FR: préférer

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDNESS K AY1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindness (n) kˈaɪndnəs (k ai1 n d n @ s)
kindnesses (n) kˈaɪndnəsɪz (k ai1 n d n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, ] kindness; good intentions, #10,400 [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, ] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions, #34,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
寛厚[かんこう, kankou] (adj-na,n) (uk) kindness; largeheartedness [Add to Longdo]
甘え[あまえ, amae] (n) depending on other's kindness; (P) [Add to Longdo]
厚意[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P) [Add to Longdo]
厚誼[こうぎ, kougi] (n) your kindness [Add to Longdo]
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top