ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindly

K AY1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindly-, *kindly*, kind
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindly(adv) ด้วยจิตใจที่ดี, See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา, Syn. please
kindly(adj) อ่อนโยน, See also: อย่างนุ่มนวล, Syn. pleasant, mild, tender, Ant. aggressive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted, benign
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindlyAt first he didn't take kindly to his new house.
kindlyExcuse me but, would you kindly lift that box for me?
kindlyGenerally the Americans are a kindly people.
kindlyHe kindly answered questions.
kindlyHe kindly drove me to the station.
kindlyHe kindly took the trouble to see me home.
kindlyHe kindly took the trouble to send me home.
kindlyHe responded kindly to the question.
kindlyHer nature takes more kindly to acting than to any other kind of job.
kindlyIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
kindlyI'm glad your book was received kindly by the press.
kindlyI'm sorry that I wasn't home when you so kindly dropped by.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุณา(adv) please, See also: kindly, Syn. โปรด, ช่วย, Example: กรุณาเปิดประตูให้ด้วยครับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วย[dūay] (x) EN: please ; kindly  FR: s'il vous plaît
กรุณาใส่ใจ[karunā saijai] (v, exp) EN: take a kindly interest
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDLY K AY1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindly (j) kˈaɪndliː (k ai1 n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, ] kindly; benevolent (often of older person), #24,761 [Add to Longdo]
和蔼[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ, / ] kindly; nice; amiable, #25,311 [Add to Longdo]
可亲[kě qīn, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, / ] kindly; nice; amiable, #41,195 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundlich; nett; liebenswürdig; gütig {adj} | freundlicher | am freundlichstenkindly | kindlier | kindliest [Add to Longdo]
Bitte belasten Sie unser Konto mit ...Kindly debit our account with ... [Add to Longdo]
Sagen Sie mir bitte ...Kindly tell me ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうぞ[douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P) [Add to Longdo]
温顔[おんがん, ongan] (n) kindly face [Add to Longdo]
温容[おんよう, onyou] (n) kindly face [Add to Longdo]
何卒(P);何とぞ(P)[なにとぞ, nanitozo] (adv) (1) (hum) (See どうぞ) please; kindly; I beg of you; if it pleases you; (2) by all means; without fail; (P) [Add to Longdo]
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men [Add to Longdo]
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.) [Add to Longdo]
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindly
   adv 1: in a kind manner or out of kindness; "He spoke kindly to
       the boy"; "she kindly overlooked the mistake" [ant:
       {unkindly}]
   adj 1: showing or motivated by sympathy and understanding and
       generosity; "was charitable in his opinions of others";
       "kindly criticism"; "a kindly act"; "sympathetic words";
       "a large-hearted mentor" [syn: {charitable},
       {benevolent}, {kindly}, {sympathetic}, {good-hearted},
       {openhearted}, {large-hearted}]
   2: pleasant and agreeable; "a kindly climate"; "kindly breeze"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top