ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindliness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindliness-, *kindliness*, kindlines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindliness(n) ความเมตตากรุณา, See also: มุทิตา, ความหวังดี, Syn. amiability, ruthfulness, kindness, Ant. kindlessness, ruthlessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence

English-Thai: Nontri Dictionary
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิตา(n) rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai Definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
มุทุตา(n) kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai Definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
การุญ(n) kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์(n) kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุทิตา[muthitā] (n) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success  FR: sympathie [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
温情[おんじょう, onjou] (n) warm heart; kindliness [Add to Longdo]
懇情[こんじょう, konjou] (n) kindliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kindliness
      n 1: friendliness evidence by a kindly and helpful disposition
           [syn: {kindliness}, {helpfulness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top