ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindle

K IH1 N D AH0 L   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindle-, *kindle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindle[VT] จุดไฟ, See also: ก่อไฟ, Syn. lighten, ignite
kindle[VT] เร้าอารมณ์, See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle[VI] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindle[VT] ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา), See also: ให้ผลผลิต
kindless[ADJ] ที่ไร้ความกรุณา, See also: ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา, Syn. unkind, cruel, ruthful, Ant. kind, ruthless
kindle with[PHRV] จุดไฟด้วย, See also: ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle with[PHRV] ปลุกอารมณ์, See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle with[PHRV] เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก), See also: เปล่งประกาย, แสดงความรู้สึก, Syn. glow with, shine with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
enkindle(เอนคิน'เดิล) vt.,vi. จุดไฟ,กระตุ้นให้เร่าร้อน,กระตุ้นให้กระฉับกระเฉง., See also: enkindler n. ดูenkindle, Syn. light

English-Thai: Nontri Dictionary
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
kindle(vt) จุดไฟ,ปลุก,ก่อไฟ,กระตุ้น
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง
rekindle(vt) ก่อขึ้นใหม่,จุดไฟอีก,คุขึ้นอีก,ลุกไหม้อีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were going to throw his Kindle outside, when he went to get it, lock the door and let him freeze to death.เรากะโยนที่ทำความร้อนของเขา ออกไปข้างนอก พอเขาออกไปหยิบ เราก็ล็อคประตู แล้วปล่อยให้เค้าแข็งตาย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Aren't you already carrying the torch which shall kindle our future?เจ้าคือผู้ถือคบเพลิง ที่จะจุดไฟแห่งอนาคตของเรามิใช่รึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Therefore kindle a light and picture of you to sleep?ความคิดดีนี้เปิดไฟนี้ไว้เพื่อให้ถ่ายภาพได้ชัด ตอนคุณหลับ Paranormal Activity (2007)
Come here, kindle the fire.มานี่ซิ, จุดไฟ. Return of the Condor Heroes (1983)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติด[V] light, See also: kindle, ignite, set fire to, Syn. จุด, ก่อ, Ant. ดับ, Example: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: จุดให้ติดไฟ
ติดไฟ[V] light a fire, See also: kindle a fire, ignite a fire, Syn. จุดไฟ, ก่อไฟ, Example: แม่เตรียมติดไฟอุ่นแกงที่เหลือจากเมื่อคืน, Thai definition: ทำให้ไฟติดขึ้น
จุด[V] light, See also: kindle, ignite, set on fire, Syn. จุดไฟ, ติดไฟ, ก่อไฟ, Ant. ดับ, Example: พ่อเมืองจะเป็นผู้ที่จุดไฟเพื่อเป็นการเปิดพิธี, Thai definition: ทำให้ติดไฟ
จุดไฟ[V] light, See also: kindle, ignite, set on fire, Syn. ติดไฟ, ก่อไฟ, Ant. ดับไฟ, Example: ผู้ประท้วงยื่นคำขาดให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายในวันที่ 14 ตุลาคม มิเช่นนั้นจะจุดไฟเผาตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุด[v.] (jut) EN: ignite ; set fire to ; set on fire ; kindle ; light   FR: allumer
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite   FR: allumer le feu ; faire du feu
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle   FR: brûler ; prendre feu
ลุกไหม้[v.] (lukmai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire   FR: incendier
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ประดับไฟ[v. exp.] (pradap fai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire   
ติด[v.] (tit) EN: start ; light ; set fire ; ignite ; kindle   FR: démarrer
ติดไฟ[v.] (titfai) EN: light a fire ; kindle a fire ; ignite a fire ; catch fire   FR: mettre en feu

CMU English Pronouncing Dictionary
KINDLE    K IH1 N D AH0 L
KINDLED    K IH1 N D AH0 L D
KINDLER    K IH1 N D AH0 L ER0
KINDLER    K IH1 N D L ER0
KINDLEY    K IH1 N D L IY0
KINDLEBERGER    K IH1 N D AH0 L B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindle    (v) kˈɪndl (k i1 n d l)
kindled    (v) kˈɪndld (k i1 n d l d)
kindles    (v) kˈɪndlz (k i1 n d l z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kindlein Au (n) ทารกน้อยกลอยใจ (จากวรรณกรรมโบราณของเยอรมัน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キンドル[, kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device) [Add to Longdo]
火付きが悪い[ひつきがわるい, hitsukigawarui] (exp,adj-i) (obsc) slow to kindle [Add to Longdo]
焼け棒杭に火が付く[やけぼっくいにひがつく, yakebokkuinihigatsuku] (exp) (id) Wood half-burned is easily kindled [Add to Longdo]
着火[ちゃっか, chakka] (n,vs) ignited; kindled; catching (fire) [Add to Longdo]
点じる[てんじる, tenjiru] (v1,vt) to drop; to light; to kindle; to make tea [Add to Longdo]
点ずる[てんずる, tenzuru] (vz,vt) to drop; to light; to kindle; to make tea [Add to Longdo]
焚き付ける;焚きつける[たきつける, takitsukeru] (v1,vt) to kindle; to build a fire; to instigate; to stir up [Add to Longdo]
焚く[たく, taku] (v5k,vt) (1) (See 薫く・たく) to burn; to kindle; to build a fire; (2) to heat (a bath, stove, etc.); (3) to use (a camera flash); (P) [Add to Longdo]
熾きる[おきる, okiru] (v1,vi) to be kindled (fire); to be made [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindle
   v 1: catch fire; "The dried grass of the prairie kindled,
      spreading the flames for miles" [syn: {kindle}, {inflame}]
   2: cause to start burning; "The setting sun kindled the sky with
     oranges and reds" [syn: {kindle}, {enkindle}, {conflagrate},
     {inflame}]
   3: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
     pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
     {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top