ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kernel

K ER1 N AH0 L   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kernel-, *kernel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kernel[N] แก่นของเรื่อง, Syn. main, theme
kernel[N] เนื้อในของลูกไม้เปลือกแข็ง, Syn. nucleus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kernel(เคอ'เนิล) n. เนื้อในผลไม้เปลือกแข็ง,เมล็ด,แก่นแท้,แก่นกลาง vt. หุ้มล้อมด้วยเนื้อใน, Syn. seed,nucleus
kernel sentence() ประโยคง่าย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
kernel(n) เมล็ดใน,แก่น,หัวใจ,แก่นกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kernelเนื้อในเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernelแก่นกลาง, เคอร์เนล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
kernel; nucleusใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kernel แกนกลาง [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The kernel of light at the center will be the only part of the Sun that endures, a white dwarf star that will go on shining dimly for another 100 billion years.เคอร์เนลของแสงที่ศูนย์ จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของดวงอาทิตย์ที่ยังคงอยู่, ดาวแคระขาวที่จะ ไปในการส่องแสงสลัว Sisters of the Sun (2014)
Pelant sequestered his kernel with direct anonymous attestation.พาลานอายัดเคอร์เนลของเขาด้วย การรับรองโดยตรงที่ไม่ระบุชื่อ The Corpse on the Canopy (2013)
He'll want to count the kernels before he eats them.เขาชอบนับเม็ดข้าวโพดก่อนจะกิน Pilot (2012)
I don't know where the kernel recorder's family lives, but I do know where Wan Lipo the gravel's family lives.ข้าไม่รู้บ้านของเคอร์เนียล The Duo (2011)
I know only Wan Lipo the gravel and the pharmacy kernel recorder, those two people.สองคนนี้ครับ The Duo (2011)
You ever heard the saying, "show me a man's flaw, and I will show you the kernel of his brilliance"?มีคนพูดว่า "แสดงข้อบกพร่องของคุณ แล้วฉันจะบอกแก่นแท้ความดีของคุณ"? Signals Crossed (2010)
If you were to take a knife and cut into that politician's heart, you'd have a hard time finding a kernel of truth.ถ้าหลานเกือบจะเอามีออกมา ผ่าหัวใจไอ้นักการเมืองนั่น, หลานจะพบว่า ลำบากมาก ที่จะหาแก่นแท้ของความจริง The Education of Little Tree (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมล็ด[N] seed, See also: kernel, pit, grain, stone, pip, Syn. เม็ด, Example: เขาแยกเมล็ดที่ลีบแบนไม่งามออกมาไว้ต่างหาก, Count unit: เม็ด, เมล็ด, Thai definition: ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก่น[n.] (kaen) EN: core ; nucleus ; kernel ; heart ; centre = center (Am.)   FR: noyau [m] ; coeur [m] ; centre [m]
กล้าม[n.] (klām) EN: coconut's kernel   
เกล็ดเมล็ดแตงโม[v. exp.] (klet malet taēng mō) EN: crack melon seeds in order to eat the kernels   
เมล็ด[n.] (malet) EN: seed ; grain ; pit ; stone ; kernel ; pip   FR: graine [f] ; semence [f] ; grain [m] ; pépin [m] ; noyau [m]
เมล็ดข้าว[n. exp.] (malet khāo) EN: rice kernel ; rice grain   FR: grain de riz [m]
เม็ด[n.] (met) EN: seed ; stone ; kernel ; grain   FR: pépin [m] ; noyau [m] ; grain [m]
เนื้อมะพร้าว[n. exp.] (neūa maphrāo) EN: coconut meat ; coconut kernel   FR: chair de coco [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KERNEL    K ER1 N AH0 L
KERNELS    K ER1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kernel    (n) kˈɜːʳnl (k @@1 n l)
kernels    (n) kˈɜːʳnlz (k @@1 n l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颗粒[kē lì, ㄎㄜ ㄌㄧˋ, / ] kernel; granule; granulated (sugar, chemical product), #6,107 [Add to Longdo]
内核[nèi hé, ㄋㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] kernel (computer science), #19,626 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kern {m}; Samenkern {m}; Wesen {n} | Kerne {pl}kernel | kernels [Add to Longdo]
Kernelektron {n}nuclear electron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーネル[, ka-neru] (n) {comp} kernel [Add to Longdo]
グラフィカルカーネルシステム[, gurafikaruka-nerushisutemu] (n) {comp} Graphical Kernel System; GKS [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] (n) {comp} GKS; graphical kernel system [Add to Longdo]
マーク[, ma-ku] (n,vs) (1) mark; (2) (abbr) markup; (3) {comp} Mach (OS kernel); (P) [Add to Longdo]
マイクロカーネル[, maikuroka-neru] (n) {comp} microkernel [Add to Longdo]
杏仁[きょうにん;あんにん, kyounin ; annin] (n) {food} apricot seed; apricot kernel [Add to Longdo]
杏仁豆腐[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
核心[かくしん, kakushin] (n) kernel; core; (P) [Add to Longdo]
穀粒[こくりゅう, kokuryuu] (n,adj-no) kernel; grain [Add to Longdo]
神髄(P);真髄(P);心髄[しんずい, shinzui] (n,adj-no) true meaning; mystery; essence; quintessence; soul; core; kernel; life blood; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カーネル[かーねる, ka-neru] kernel [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
[かく, kaku] kernel, nucleus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kernel
   n 1: the inner and usually edible part of a seed or grain or nut
      or fruit stone; "black walnut kernels are difficult to get
      out of the shell" [syn: {kernel}, {meat}]
   2: a single whole grain of a cereal; "a kernel of corn"
   3: the choicest or most essential or most vital part of some
     idea or experience; "the gist of the prosecutor's argument";
     "the heart and soul of the Republican Party"; "the nub of the
     story" [syn: {kernel}, {substance}, {core}, {center},
     {centre}, {essence}, {gist}, {heart}, {heart and soul},
     {inwardness}, {marrow}, {meat}, {nub}, {pith}, {sum}, {nitty-
     gritty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top