ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keel

K IY1 L   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keel-, *keel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keel[N] กระดูกงู(เรือ)
keel[VI] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
keel[VT] เอียง(เรือ), See also: พลิก, คว่ำ, Syn. capsize
keelhaul[VT] ลากคนด้วยเชือกไปตามใต้ท้องเรือจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง (เป็นการลงโทษชนิดหนึ่ง)
keel over[PHRV] (เรือ) เอียง (ก่อนจม), See also: คว่ำ, Syn. cant over, heel over
keel over[PHRV] ล้มลง, See also: สูญเสียการทรงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keel(คีล) n. กระดูกงูเรือ,โครงเรือ,สันตามยาว เรือ.,สีย้อมแดงชนิดหนึ่ง vt.,vi. พลิก,คว่ำ,เอียง,ทำให้เย็น (โดยเฉพาะจากการพัด) -Phr. (on an evenkeel,ในสภาพที่สมดุลหรือมั่นคง) .
bilge keeln. โครงสันเรือตามยาวแต่ละข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
keel(n) กระดูกงูเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Keelขอบยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
keel; carina๑. กลีบคู่ล่าง๒. สัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
keelageค่าธรรมเนียมท่าจอดเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keeled chest; breast, pigeon; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
keeled; carinate; cristateเป็นสัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Keelแกนไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You look like you're ready to keel over, Will.คุณดูเหมือนคุณพร้อมที่จะตาย วิล First Blood (1982)
Cut the keel.ตัดกระดูกงูตัดกระดูกงู Rapa Nui (1994)
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง The Birdcage (1996)
Dad, he's Kevin Keeley.พ่อของเขาเป็นเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
Who's Kevin Keeley?ใครเควินคีเลย์? The Birdcage (1996)
We'd never get him past the Keeleys. Dad, we have to get rid of a few things.เราจะไม่เคยได้รับที่ผ่านมาเขา Keeleys พ่อของเราได้เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่กี่ The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley...ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... The Birdcage (1996)
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ The Birdcage (1996)
We're here at what they're calling Camp Keeley... waiting for the senator to put in an appearance.เราอยู่ที่นี่ในสิ่งที่พวกเขากำลังเรียกร้องค่ายคีเลย์ ... รอให้สมาชิกวุฒิสภาที่จะนำในลักษณะที่ปรากฏ The Birdcage (1996)
- Senator Keeley!- วุฒิสมาชิกคีเลย์! The Birdcage (1996)
I normally drink vegetable juice during business hours, but for this... let's drink to Senator Keeley's daughter and our Val.ตามปกติผมจะดื่มน้ำผักในช่วงเวลาทำการ แต่สำหรับนี้ ... ขอดื่มให้กับลูกสาวของวุฒิสมาชิกคีเลย์และวาลของเรา The Birdcage (1996)
Senator Keeley, Mrs. Keeley...วุฒิสมาชิกคีเลย์นางคีเลย์ ... The Birdcage (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดูกงู[N] keel, See also: keel of a boat, Syn. โครงเรือ, Count unit: อัน, Thai definition: ตัวไม้หรือเหล็กที่ทอดตลอดลำเรือสำหรับตั้งกง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกงู[n.] (kradūkngū) EN: keel (of a boat)   FR: quille (de bateau) [f]
งูบองหนาบควาย[n. exp.] (ngū bøng nāp khwāi) EN: Keeled Rat Snake   
งูเห่าดง ? [n. exp.] (ngū hao dong) EN: Keeled Rat Snake   
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp døk yā ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake   
งูลายสาบคอแดง[n. exp.] (ngū lāisāp khø daēng) EN: Red-necked Keelback   
งูลายสอหมอบุญส่ง[n. exp.] (ngū lāisø Mø Bunsong) EN: Boonsong's Keelback   
งูสิงดำ [n. exp.] (ngū sing dam) EN: Keeled Rat Snake   
งูสิงดง(ใต้) [n. exp.] (ngū sing dong (tāi)) EN: Keeled Rat Snake   
งูสิงหางดำ[n. exp.] (ngū sing hāng dam) EN: Keeled Rat Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEL    K IY1 L
KEELS    K IY1 L Z
KEELY    K IY1 L IY0
KEELE    K IY1 L
KEELER    K IY1 L ER0
KEELEY    K IY1 L IY0
KEELAN    K IY1 L AH0 N
KEELIN    K IY1 L IH2 N
KEELING    K IY1 L IH0 NG
KEELSON    K EH1 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keel    (v) kˈiːl (k ii1 l)
keels    (v) kˈiːlz (k ii1 l z)
keeled    (v) kˈiːld (k ii1 l d)
keeling    (v) kˈiːlɪŋ (k ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙骨[lóng gǔ, ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨˇ, / ] keel, #29,493 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flussboot {n}keel boat [Add to Longdo]
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キール[, ki-ru] (n) keel; (P) [Add to Longdo]
ビルジキール[, birujiki-ru] (n) bilge-keel [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
山棟蛇;赤棟蛇[やまかがし;ヤマカガシ, yamakagashi ; yamakagashi] (n) (uk) tiger keelback (Rhabdophis tigrinus); ringed grass snake [Add to Longdo]
竜骨[りゅうこつ, ryuukotsu] (n) keel [Add to Longdo]
竜骨座[りゅうこつざ, ryuukotsuza] (n) (constellation) Carina; Keel star [Add to Longdo]
竜骨弁[りゅうこつべん, ryuukotsuben] (n) keel petal (type of flower) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keel
   n 1: a projection or ridge that suggests a keel
   2: the median ridge on the breastbone of birds that fly
   3: one of the main longitudinal beams (or plates) of the hull of
     a vessel; can extend vertically into the water to provide
     lateral stability
   v 1: walk as if unable to control one's movements; "The drunken
      man staggered into the room" [syn: {stagger}, {reel},
      {keel}, {lurch}, {swag}, {careen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top