ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juxtapose

JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juxtapose-, *juxtapose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juxtapose[VT] นำมาวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ, See also: นำมาวางติดกันเพื่อเทียบเคียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009)
Behold--a photo of our masked vigilante juxtaposed with issues from my own Marvel collection.ดูซิ! รูปของนายหน้ากากศาลเตี้ยของเรา วางอยู่ข้างๆชุดหนังสือมาร์เวล ในคอลเลคชั่นของฉัน Heroes and Villains (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer

CMU English Pronouncing Dictionary
JUXTAPOSE    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z
JUXTAPOSED    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z D
JUXTAPOSES    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juxtapose    (v) ʤˌʌkstəpˈouz (jh uh2 k s t @ p ou1 z)
juxtaposed    (v) ʤˌʌkstəpˈouzd (jh uh2 k s t @ p ou1 z d)
juxtaposes    (v) ʤˌʌkstəpˈouzɪz (jh uh2 k s t @ p ou1 z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juxtapose
      v 1: place side by side; "The fauvists juxtaposed strong colors"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top