ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juxta

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juxta-, *juxta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juxta[PRF] ใกล้
juxtapose[VT] นำมาวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ, See also: นำมาวางติดกันเพื่อเทียบเคียง
juxtaposition[N] การวางติดกันเพื่อเทียบเคียง, See also: การวางข้างๆกันเพื่อเปรียบเทียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juxta-ข้าง,ข้างเคียง,ใกล้
juxtapose(จัคซฺ'ทะโพซ) vt. วางข้าง ๆ ,วางแนบ,เรียงชิดกัน
juxtaposition(จัคซทะโพซิซ'เชิน) n. การวางชิดกัน,การวางเคียงกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
juxtaposition(n) การวางติดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juxta-ข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtapositionตำแหน่งเคียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtapositional dissimilation; contiguous dissimilationการแผกแยก(เสียง)ติดต่อ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
juxtapyloric-เคียงไพลอรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juxtaspinal-เคียงกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juxtaข้างเคียง [การแพทย์]
Juxtaepiphyseal Portionด้านลำกระดูก [การแพทย์]
Juxtaglomerular Apparatusจักซ์ตาโกลเมอรุลาร์ อัพพาราตัส; จักซ์ตาโกลเมอรูลาร์ แอปพาราตัส, ไต; จัคซทาโกลเมอรูล่าแอพพาราตัส [การแพทย์]
Juxtaglomerular, Renin Producingจักซ์ตาโกลเมอรูลาร์เซลล์ที่สร้างเรนิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ The Age of Dissonance (2009)
People may think it's irony but it's really just an unfortunate juxtaposition of events.ผู้คนคิดว่ามันเป็นการเหน็บแนมแต่มันแต่เหตุบังเอิญที่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง The Bones on the Blue Line (2010)
I-I don't understand the juxtaposition.ฉัน... ฉันไม่เข้าใจการเปรียบเทียบนั่น The Predator in the Pool (2010)
This juxtaposition tells us there's more going on with him than we realize.เมื่อนำมาเทียบแบบนี้บอกเราได้ว่า มันมีอะไรเกี่ยวกับเขา มากกว่าที่เรารู้ Devil's Night (2010)
Behold--a photo of our masked vigilante juxtaposed with issues from my own Marvel collection.ดูซิ! รูปของนายหน้ากากศาลเตี้ยของเรา วางอยู่ข้างๆชุดหนังสือมาร์เวล ในคอลเลคชั่นของฉัน Heroes and Villains (2011)
The juxtaposition of funerals and a killing...การตีข่าวงศพและการฆ่า The Twist in the Plot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay   FR: accoler ; juxtaposer

CMU English Pronouncing Dictionary
JUXTAPOSE    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z
JUXTAPOSED    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z D
JUXTAPOSES    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z IH0 Z
JUXTAPOSING    JH AH2 K S T AH0 P OW1 Z IH0 NG
JUXTAPOSITION    JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
JUXTAPOSITIONS    JH AH2 K S T AH0 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juxtapose    (v) ʤˌʌkstəpˈouz (jh uh2 k s t @ p ou1 z)
juxtaposed    (v) ʤˌʌkstəpˈouzd (jh uh2 k s t @ p ou1 z d)
juxtaposes    (v) ʤˌʌkstəpˈouzɪz (jh uh2 k s t @ p ou1 z i z)
juxtaposing    (v) ʤˌʌkstəpˈouzɪŋ (jh uh2 k s t @ p ou1 z i ng)
juxtaposition    (n) ʤˌʌkstəpəzˈɪʃən (jh uh2 k s t @ p @ z i1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
併置;並置[へいち, heichi] (n,vs) juxtaposition; placing side by side [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top