ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juvenile delinquent

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juvenile delinquent-, *juvenile delinquent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juvenile delinquent[N] เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด, Syn. young criminal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm from a home for juvenile delinquents.ฉันจากบ้านมาเพราะไปตีเด็กจนเกือบตายน่ะ No Regret (2006)
That the twins are turning into juvenile delinquents.ลูกตัวแสบของเรากำลังจะกลายเป็นอาชญากรตัวจ้อย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
This scheme was supposedly the work of several juvenile delinquents.เหตุการนี้ดูเหมือนว่าจะกระทำขึ้นโดยเด็กที่เคยทำผิดก่อนหน้านี้ Hotel for Dogs (2009)
An army of juvenile delinquents with pistols?และพรรคพวกเด็กๆ ปืนและความผิด? Setup (2011)
Juvenile delinquent reporting for duty.รายงานเด็กเกเรสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ Vertigo (2013)
As a former juvenile delinquent,และถูกทิ้งลงมาจากสะพาน เหมือนผู้เยาว์ที่กระทำความผิดมาก่อนเลย The Friend in Need (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
触法少年[しょくほうしょうねん, shokuhoushounen] (n) juvenile delinquent under the age of fourteen; minor in trouble with the law [Add to Longdo]
番長[ばんちょう, banchou] (n) leader of a group of juvenile delinquents [Add to Longdo]
非行少女[ひこうしょうじょ, hikoushoujo] (n) (See 非行少年・ひこうしょうねん) female juvenile delinquent [Add to Longdo]
非行少年[ひこうしょうねん, hikoushounen] (n) juvenile delinquent [Add to Longdo]
不良少女[ふりょうしょうじょ, furyoushoujo] (n) bad girl; juvenile delinquent [Add to Longdo]
不良少年[ふりょうしょうねん, furyoushounen] (n) juvenile delinquent [Add to Longdo]
裏番[うらばん, uraban] (n) (sl) (See 番長) secret leader of a group of juvenile delinquents [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juvenile delinquent
      n 1: a young offender [syn: {delinquent}, {juvenile delinquent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top