ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justly

JH AH1 S T L IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justly-, *justly*, just
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justly[ADV] อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly
justly[ADV] อย่างสอดคล้องกับความจริง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. accurately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly,fairly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the police are extended giving the famous protection, for which we are justly proud in this country, for a finger, eh?การป้องกันที่เรามีความยุติธรรม ความภาคภูมิใจในประเทศนี้สำหรับ นิ้วใช่มั้ย? Help! (1965)
You use it justly, you're worthy of it.คุณใช้มันอย่างเที่ยงธรรม คุณเหมาะสมกับมัน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
since against his thy will... chose freely what it now so justly rues."สมควรอยู่เองที่จะเป็นเช่นนั้น" The Haunting of Molly Hartley (2008)
I cannot justly account for so long a silence, especially as I think of you always.ฉันไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามันนานเท่าไหร่ที่เธอหายไป ฉันรู้แต่ว่าฉันคิดถึงเธออยู่ตลอดเวลา The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Ben, I realize my wife hasn't treated you justly in any way.เบน ผมตระหนักดีว่า สิ่งที่ภรรยาผมทำไม่ยุติธรรมนักกับคุณ Damien Darko (2011)
When you are crowned with this on your birthday, it will be a symbol that you will always hold goodness in your heart and rule justly.เมื่อลูกสวมมงกุฎนี้ ในงานวันเกิดลูก มันจะเป็นสัญลักษณ์ ว่าลูกจะยึดมั่นในความดี ไว้ในหัวใจตลอดไป The Queen Is Dead (2013)
So my friends, although he is a just god, he is justly...เพื่อนเอ๋ย ถึงจะเป็นแค่พระเจ้า ท่านก็มีสิทธิจะแก้แค้น... Kingsman: The Secret Service (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justlyHe is justly proud of his son.
justlyThe king ruled his kingdom justly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยุติธรรม[ADV] fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
โดยกลางๆ[ADV] fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTLY    JH AH1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justly    (a) ʤˈʌstliː (jh uh1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, ] justly; impartially, #38,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justly
   adv 1: with honesty; "he was rightly considered the greatest
       singer of his time" [syn: {rightly}, {justly},
       {justifiedly}] [ant: {unjustly}]
   2: in accordance with moral or social standards; "that serves
     him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top