ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justly

JH AH1 S T L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justly-, *justly*, just
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justly(adv) อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly
justly(adv) อย่างสอดคล้องกับความจริง, See also: อย่างถูกต้อง, Syn. accurately

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justly(จัสทฺ'ลี) adv. อย่างยุติธรรม,อย่างซื่อสัตย์,โดยความเป็นธรรม,ตามข้อเท็จจริง,แม่นยำ,แน่ชัด, Syn. honestly, fairly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justlyHe is justly proud of his son.
justlyThe king ruled his kingdom justly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างยุติธรรม(adv) fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
โดยกลางๆ(adv) fairly, See also: justly, honestly, impartially, Syn. อย่างยุติธรรม, Ant. ลำเอียง, Example: ถ้าพูดโดยกลางๆแล้ว ภาพยนต์เรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีทีเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เที่ยงธรรม[thīengtham] (adv) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTLY JH AH1 S T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justly (a) ʤˈʌstliː (jh uh1 s t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公[bǐng gōng, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ, ] justly; impartially, #38,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justly
   adv 1: with honesty; "he was rightly considered the greatest
       singer of his time" [syn: {rightly}, {justly},
       {justifiedly}] [ant: {unjustly}]
   2: in accordance with moral or social standards; "that serves
     him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top