ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justification

JH AH2 S T AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justification-, *justification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justification[N] การให้เหตุผลแก้ตัว, See also: การให้เหตุผล, การอ้างเหตุผล
justification[N] เหตุผลที่ใช้อธิบายเพื่อแก้ตัว, See also: การแก้ตัว, Syn. defence, excuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร

English-Thai: Nontri Dictionary
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justificationการให้เหตุผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justificationการให้เหตุผลว่าชอบด้วยกฎหมาย, การกล่าวอ้างที่มีเหตุผลสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Power is when we have every justification to kill... and we don't.อำนาจ... เกิดขึ้นเมื่อเรามีเหตุผลพร้อมจะฆ่า ...แต่ไม่ฆ่า Schindler's List (1993)
Yes. I can offer no justification.ใช่ ฉันไม่ขอแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น Episode #1.6 (1995)
But there's never any justification for killing.แต่ไม่มีอะไรที่สมเหตุสมผลพอให้ฆ่า An Inconvenient Lie (2007)
And some men offer desire as justification for their crimes.เจ้ามอบของขวัญให้ข้า เจ้าจะเลือกให้อะไร Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The death penalty has no justification in a society based on the rule of law.โทษประหารเป็นสิ่งที่ไม่สมควรดํารงอยู่ ในสังคมที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรม Let the Right One In (2008)
Oh i have my excuses and justificationsฉันก็มีข้ออ้างและความเหมาะสม Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You don't know if this girl's involved with Geppetto, and you want to go bang on some billionaire's door in the middle of the night with no real justification?คุณไม่รู้เหรอว่าถ้าผู้หญิงที่ เกี่ยวข้องกับจิเปตโต, และคุณต้องการไปธนาคาร โดยเข้าทางประตูพิเศษ กลางดึกโดย ไม่มีเหตุผลที่สมควรเหรอ? Resurrection (2008)
But one of the principal justifications you gave for the incursion was the supposed existence of the "headquarters of the entire Communist military operation in South Vietnam,"แต่หลักการหนึ่งในการพิสูจน์ความถูกต้อง ที่ใช้ในการบุกเข้าไป คือการไม่ปรากฎให้เห็นเลยของ กองบัญชาการทหารคอมมิวนิสต์ ในเวียดนามใต้ Frost/Nixon (2008)
There's no justification for treating people this way.พวกเขาไม่ควร มีสิทธิ มีเสียง? มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำกับผู้คนแบบนี้ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I don't care how we do it, or what kind of obscure legal justification we have to invoke.ฉันไม่สนว่าเราจะทำอย่างไร หรือ ข้อกฏหมายอะไร ที่เราจะเรียกมาใช้ได้ เราจะทำ Law Abiding Citizen (2009)
Her whole justificationเหตุผลทั้งหมดของเธอ Pleasure Is My Business (2009)
This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment,This is the justification cited by the protagonist of Crime and Punishment, Confessions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justificationIt is without justification that money has been called one of the greatest invention of man.
justificationThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน
ความเป็นธรรม[N] fairness, See also: justification, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่เป็นธรรม, ความอยุติธรรม, Example: การตัดสินของศาลมีความเป็นธรรมเสมอ
ความเที่ยงตรง[N] justification, See also: fairness, Syn. ความยุติธรรม, ความเที่ยงธรรม, Ant. ความไม่ยุติธรรม, Example: ท่านได้ปกครองชาวบ้านโดยใช้หลักยุติธรรมและความเที่ยงตรงเอาใจใส่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดี, Thai definition:

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแสดงเหตุผล[n. exp.] (kān sadaēng hētphon) EN: justification [f]   
ข้ออ้าง[n.] (khø-āng) EN: justification ; excuse ; pretext ; supporting statement ; claim   FR: justification [f] ; prétexte [m] ; excuse [f]
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: excuse ; defense = defence (Am.) ; justification ; old story ; acknowledgment of error ; begging pardon   
ข้อแก้ตัว[n.] (khøkaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon   FR: excuse [f] ; justification [f]
มูลเหตุ[n.] (mūnhēt) EN: cause ; ground ; justification ; motive   FR: cause [f]
ตู่[v.] (tū) EN: claim ownership without a justification ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier sans preuve

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTIFICATION    JH AH2 S T AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N
JUSTIFICATIONS    JH AH2 S T AH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justification    (n) ʤˌʌstɪfɪkˈɛɪʃən (jh uh2 s t i f i k ei1 sh @ n)
justifications    (n) ʤˌʌstɪfɪkˈɛɪʃənz (jh uh2 s t i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティフィケーション[, jasuteifike-shon] (n) justification [Add to Longdo]
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] (n,vs) alignment; justification [Add to Longdo]
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] (n,vs) justification [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] (n,vs) {comp} justification [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] (n,vs) {comp} right justification [Add to Longdo]
義認[ぎにん, ginin] (n,vs) justification (by faith) [Add to Longdo]
言い開き;言開き[いいひらき, iihiraki] (n) explanation; justification; vindication [Add to Longdo]
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] (n,vs) {comp} justification [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] (n,vs) {comp} left-justification [Add to Longdo]
自己弁護[じこべんご, jikobengo] (n,vs) self-justification; excuse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]
行端揃え[ぎょうたんそろえ, gyoutansoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
左寄せ[ひだりよせ, hidariyose] left-justification (vs) [Add to Longdo]
左揃え[ひだりそろえ, hidarisoroe] left-justification (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justification
   n 1: something (such as a fact or circumstance) that shows an
      action to be reasonable or necessary; "he considered
      misrule a justification for revolution"
   2: a statement in explanation of some action or belief
   3: the act of defending or explaining or making excuses for by
     reasoning; "the justification of barbarous means by holy
     ends"- H.J.Muller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top