ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justifiable

JH AH1 S T AH0 F AY2 AH0 B AH0 L   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justifiable-, *justifiable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justifiable[ADJ] ที่สมเหตุสมผล, See also: ที่โต้แย้งได้, Syn. legitimate, defensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้,โต้แย้งได้,อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable

English-Thai: Nontri Dictionary
justifiable(adj) แก้ตัวได้,อ้างเหตุผลได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justifiable act๑. นิรโทษกรรม๒. การกระทำที่กฎหมายยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justifiable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have justifiable cause to punish them anytime I want.เรามีเหตุผลที่ยุติธรรมในการลงโทษพวกเรา เวลาใดก็ได้ที่เราต้องการ Lee San, Wind of the Palace (2007)
I'd still have to go to trial. Probably get off with justifiable homicide.ฉันคงต้องโดนคดี แต่คงพ้นผิด เพราะเป็นการฆาตกรรม ที่สมเหตุสมผล Mattress (2009)
Which would be perfectly justifiable.พูดจาดูดีมีเหตุผล Chuck Versus the Role Models (2010)
It's not murder if it's justified. Justifiable homicide, right?มันไม่ใช่ฆาตกรรม ถ้าเราทำเพื่อป้องกันตัว Horrible Bosses (2011)
And that opens her up to justifiable ridicule for wearing them.แล้วก็เหมาะกับปรียาดี โดนหัวเราะเยาะใส่ก็ยุติธรรมดีแล้ว The Agreement Dissection (2011)
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.มันมีความแตกต่าง ระหว่างการก่อการร้าย กับการตอบโต้เพื่อทวงความยุติธรรม The Smile (2012)
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.มีความแตกต่างระหว่างการก่อการร้าย และการตอบโต้เพื่อทวงความยุติธรรม Beirut Is Back (2012)
Even I might consider that justifiable homicide.แม้แต่ฉันยังคิดว่า นั่นเป็นการฆาตกรรมที่สมเหตุสมผลนะ Reasonable Doubt (2013)
Well, bringing along medical personnel... is a justifiable precaution, I guess.งั้นเอาเครื่องมือแพทย์ไปด้วย เพื่อความรอบคอบ The Blind Fortune Teller (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบด้วยเหตุผล[adj.] (chøp dūay hētphon) EN: justifiable   
นิรโทษกรรม[n.] (nirathōtsakam) EN: justifiable act   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTIFIABLE    JH AH1 S T AH0 F AY2 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justifiable    (j) ʤˌʌstɪfˈaɪəbl (jh uh2 s t i f ai1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法性阻却事由[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
一殺多生[いっさつたしょう;いっせつたしょう, issatsutashou ; issetsutashou] (exp) It is justifiable to kill one (harmful) person to save the lives of many [Add to Longdo]
過剰防衛[かじょうぼうえい, kajoubouei] (n) excessive or unjustifiable self-defense (defence) [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] (adj-na,n) just; justifiable; right; due; proper; equitable; reasonable; legitimate; legal; lawful; (P) [Add to Longdo]
不可[ふか, fuka] (n,n-suf) (1) wrong; bad; improper; unjustifiable; inadvisable; (n) (2) failing grade; (P) [Add to Longdo]
理の有る;理のある[りのある, rinoaru] (exp) justifiable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  justifiable
      adj 1: capable of being justified

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top