ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justiciar

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justiciar-, *justiciar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justiciary[ADJ] เกี่ยวกับการพิจารณาคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justiciary    (n) ʤˈʌstˈɪʃəriː (jh uh1 s t i1 sh @ r ii)
justiciaries    (n) ʤˈʌstˈɪʃərɪz (jh uh1 s t i1 sh @ r i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  justiciar
      n 1: formerly a high judicial officer [syn: {justiciar},
           {justiciary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top