ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

justice

JH AH1 S T AH0 S   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -justice-, *justice*
English-Thai: Longdo Dictionary
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
justice[N] ความถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ความชอบด้วยกฎหมาย, Syn. legitimacy
justice[N] ความยุติธรรม, See also: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง, Syn. fairness, reasonableness, equity, Ant. unfairness, injustice
justice[N] ผู้พิพากษา, See also: ตุลาการ, Ant. judge, magistrate
justice of the peace[N] เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเล็กๆ น้อยๆ, Syn. magistrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance

English-Thai: Nontri Dictionary
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
injustice(n) ความไม่เป็นธรรม,ความผิด,การล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justiceความยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justiceความยุติธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justiceความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice in eyreตุลาการจร [ดู itinerant justices] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [ดู magistrate] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
justice of the peaceผู้พิพากษาศาลแขวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice's clerkจ่าศาล [ดู court registrar] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, correctiveความยุติธรรมเพื่อแก้ไขความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, distributiveความยุติธรรมในการจัดสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
justice, fugitive fromผู้หลบหนีคดีอาญาข้ามรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Justice,-ศาล Rise of the Villains: Scarification (2015)
I only want to see justice done, Colonel.ผมเเค่อยากจะเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น Rebecca (1940)
If there's Justice that money will go to the undertakers!ถ้าโลกนี้ยังมีความยุติธรรม สัปเหร่อจะได้เงินนั่นไป The Good, the Bad and the Ugly (1966)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Then I said to my wife, "For justice, we must go to Don Corleone. "แล้วผมพูดกับภรรยาของฉัน "สำหรับความยุติธรรมที่เราจะต้องไป Don Corleone". The Godfather (1972)
"Don Corleone, give me justice. ""Don Corleone ให้ฉันยุติธรรม". The Godfather (1972)
I ask you for justice.ฉันขอให้คุณเพื่อความยุติธรรม The Godfather (1972)
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่ The Godfather (1972)
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน The Godfather (1972)
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม Blazing Saddles (1974)
Captain Macaffee in convoy from the courthouse to the Halls of Justice.กัปตัน มคแอฟี ในขบวน จากศาลไปยังห้องโถงแห่ง ความยุติธรรม Mad Max (1979)
But we are determined that justice will be done.เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้น Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
justiceAll the guests did justice to his wife's cooking.
justiceDon't you have a sense of justice?
justiceFirstly, it is a matter of justice.
justiceHe believed that the war was fought in the cause of justice.
justiceHe did justice to his talent.
justiceHe is justice.
justiceHe is what is called a champion of justice.
justiceHis remark does not do me justice.
justiceI fight in the cause of justice.
justiceIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
justiceIt is justice, and not might, that wins in the end.
justiceJustice and kindness are virtues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
ผู้พิพากษา[N] judge, See also: justice, magistrate, arbitrator, Syn. ตุลาการ, Example: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตัดสินคดี
ตุลาการ[N] judge, See also: justice, Thai definition: ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
แดนธรรม[n. exp.] (daēn tham) EN: land of justice   
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องคดี[v. exp.] (føng khadī) EN: sue ; sue in a court of justice ; raise an action against   FR: ester en justice
ให้ความยุติธรรม[v. exp.] (hai khwām yuttitham) EN: administer justice   
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[n. exp.] (kān khatkhwāng krabūankān yutitham) EN: obstruction of justice   FR: obstruction à la justice [f]
การศาลทหาร[n. exp.] (kān sān thahān) EN: military justice   
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case   FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f]
ค่าขึ้นศาล[n. exp.] (khā kheun sān) EN: court fee   FR: frais de justice [mpl]
ความอยุติธรรม[n.] (khwām ayuttitham) EN: injustice   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUSTICE    JH AH1 S T AH0 S
JUSTICES    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z
JUSTICE'S    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z
JUSTICES'    JH AH1 S T AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
justice    (n) ʤˈʌstɪs (jh uh1 s t i s)
justices    (n) ʤˈʌstɪsɪz (jh uh1 s t i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness, #5,630 [Add to Longdo]
公道[gōng dào, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] justice; fairness; public highway, #13,828 [Add to Longdo]
司法部[Sī fǎ bù, ㄙ ㄈㄚˇ ㄅㄨˋ, ] Justice Department (of the US government), #17,731 [Add to Longdo]
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge, #652,752 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャスティス[, jasuteisu] (n) justice [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
刑事司法[けいじしほう, keijishihou] (n) criminal justice [Add to Longdo]
刑事司法制度[けいじしほうせいど, keijishihouseido] (n) criminal justice system [Add to Longdo]
刑部[けいぶ, keibu] (n) (See 六部・りくぶ) Ministry of Justice (Tang-dynasty China) [Add to Longdo]
刑部省[ぎょうぶしょう;うたえただすつかさ;うたえのつかさ, gyoubushou ; utaetadasutsukasa ; utaenotsukasa] (n) (1) (ぎょうぶしょう only) Ministry of Justice (1869-1871 CE); (2) (See 律令制) Ministry of Justice (under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
五常[ごじょう, gojou] (n) the five cardinal Confucian virtues (justice, politeness, wisdom, fidelity and benevolence) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 justice
   n 1: the quality of being just or fair [syn: {justice},
      {justness}] [ant: {injustice}, {unjustness}]
   2: judgment involved in the determination of rights and the
     assignment of rewards and punishments
   3: a public official authorized to decide questions brought
     before a court of justice [syn: {judge}, {justice}, {jurist}]
   4: the United States federal department responsible for
     enforcing federal laws (including the enforcement of all
     civil rights legislation); created in 1870 [syn: {Department
     of Justice}, {Justice Department}, {Justice}, {DoJ}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 j.
 
 1. (kıs.) Journal, Judge, Justice.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top