ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jus soli

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jus soli-, *jus soli*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jus soliถือสัญชาติของประเทศในที่เขาเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jus soli (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus soli (L.)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามดินแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่ คือบุคคลชาติใดก็ตาม ถือกำเนิด ณ ที่ไหนก็ได้สัญชาติของที่นั้น คนสวีเดนที่เกิดในประเทศไทยจะถือว่าได้สัญชาติไทยไปในตัวผิดกับหลักความ เชื่อถืออีกอันหนึ่งเรียกว่า Jus Sanguinis ซึ่งให้ถือสัญชาติของบุคคลตามสัญชาติของบิดามารดาของบุคคลนั้น ไม่ถือตามสถานที่เกิด [การทูต]
jus soli (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักดินแดน [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามดินแดน[n. exp.] (kotmāi thī kamnot sanchāt tām dindaēn) EN: jus soli   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jus soli
      n 1: the principle that a person's nationality at birth is
           determined by the place of birth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top