ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jus

   
177 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jus-, *jus*, ju
English-Thai: Longdo Dictionary
justified(adj) อย่างเที่ยงธรรม เช่น Budget requests should be clearly explained, adequately justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
in the name of justice(adv) เพื่อความเป็นธรรม
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
just[ADV] ตอนนี้, See also: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, Syn. now, at this moment
just[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, Syn. rightful, lawful
just[ADJ] ที่เป็นจริง, See also: ที่เป็นของจริง, Syn. actual, real, genuine, Ant. false, unreal
just[ADV] พอดี, See also: ทีเดียว, Syn. exactly, precisely
just[ADV] เพิ่งจะ, See also: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้, Syn. recently, lately
just[ADV] เพียงแค่, See also: เพียง, แค่, Syn. only, merely, solely
just[ADJ] ยุติธรรม, See also: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม, Syn. fair, upright, impartial, Ant. partial, unfair
just[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. proper, appropriate, Ant. unjust, improper
just[ADV] อย่างหวุดหวิด, See also: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน, Syn. barely
justly[ADV] อย่างเป็นธรรม, See also: อย่างยุติธรรม, Syn. fairly, honestly, Ant. unfairly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jus(จัส) n. สิทธิ,กฎหมาย,กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของกฎหมาย น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,น้ำผลไม้,น้ำในร่างกาย pl. jura
jus sanguinesถือสัญชาติตามผู้ให้กำเนิด
jus soliถือสัญชาติของประเทศในที่เขาเกิด
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ,ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible,right
justiciar(จัสทิช'ชีเออะ) n. เจ้าหน้าที่ตุลาการชั้นสูง, See also: justiciarship n.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
justifiable(จัส'ทะไฟอะเบิล) adj. แก้ตัวได้,โต้แย้งได้,อ้างเหตุผลสนับสนุนได้, See also: justifiability n. ดูjustifiable justifiableness n. ดูjustifiable justifiably adv. ดูjustifiable, Syn. verifiable
justification(จัสทิฟิเค'เชิน) n. การแสดงความบริสุทธิ์,การมีเหตุผลอันสมควร

English-Thai: Nontri Dictionary
just(adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล
just(adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
justifiable(adj) แก้ตัวได้,อ้างเหตุผลได้
justification(n) การให้เหตุผล,การแสดงความบริสุทธิ์,การอ้างเหตุผล
justify(vt) ให้เหตุผล,แสดงความบริสุทธิ์,แก้ตัว
justle(n) การกระแทก,การชน
justle(vt) กระแทก,ชน
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jus (L.)กฎหมาย, สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus accrescendi (L.)สิทธิของเจ้าของที่ดินร่วม (ที่ยังมีชีวิตอยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem acquirendum (L.); jus ad remสิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus ad rem; jus ad rem acquirendum (L.)สิทธิที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus belli (L.)กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus belli (L.)กฎหมายระหว่างประเทศภาคสงคราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus civile (L.)๑. กฎหมายเอกชน๒. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู private international law]๓. กฎหมายที่ใช้บังคับพลเมืองชาวโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus disponendi (L.)สิทธิจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus gentium (L.)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus gentium (L.)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [ดู public international law] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jus cogensกฎเกณฑ์ทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่มีลักษณะ เป็นกฎหมายเด็ดขาดซึ่งจะละเมิดมิได้ [การทูต]
jus sanguinis (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักสายโลหิต [การทูต]
Jus Soliคือหลักความเชื่อถือซึ่งหลายประเทศยึดถืออยู่ คือบุคคลชาติใดก็ตาม ถือกำเนิด ณ ที่ไหนก็ได้สัญชาติของที่นั้น คนสวีเดนที่เกิดในประเทศไทยจะถือว่าได้สัญชาติไทยไปในตัวผิดกับหลักความ เชื่อถืออีกอันหนึ่งเรียกว่า Jus Sanguinis ซึ่งให้ถือสัญชาติของบุคคลตามสัญชาติของบิดามารดาของบุคคลนั้น ไม่ถือตามสถานที่เกิด [การทูต]
jus soli (ภาษาลาติน)กฎหมายที่กำหนดสัญชาติตามหลักดินแดน [การทูต]
Jussiaea Repens Lแพงพวย [การแพทย์]
Just-in-timeการเรียนรู้แบบทันเวลา [การจัดการความรู้]
Just-in-time systemsระบบการผลิตแบบทันเวลา [TU Subject Heading]
Justiceความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรม [TU Subject Heading]
Justificable homicideการฆ่าคนโดยไม่ผิดกฎหมาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Just a moment please. (n vi vt adj adv conj pron. phrase slang name uniq )
just-in-time production (n ) การผลิตแบบทันเวลาพอดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just let me be near you. That's all I want.แค่ขอให้ฉันได้อยู่ใกล้ ๆ นาย ฉันต้องการเพียงแค่นี้ Emotions (2017)
No, but, just leave me alone.มันไม่ผิดหรอก แต่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะ Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...การที่บอกว่านายเสียใจ เพราะว่าคนในครอบครัวเป็นฆาตกร หรือรู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ การตายของคนที่เคยอยู่ด้วย หรือทำอะไรเพียงเพราะว่า เป็นสิ่งที่ควรจะทำ Emotions (2017)
Just do it.กอดฉันทีน่า Emotions (2017)
He didn't say anything, and just kept on walking.เขาไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เดินต่อไป Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.ฉันเพิ่งเริ่มงานเองค่ะ รุ่นพี่ที่ฝึกงานให้ บ่นฉันทุกวัน Emotions (2017)
Shin Michima Book Fair has just begun!(เทศกาลหนังสือของมิชิมะ ชิน เริ่มขึ้นแล้ว) Emotions (2017)
Just how far will your zealousness take you?ความทะเยอทะยานของคุณ จะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนกันนะ Emotions (2017)
It's just like your father's.เหมือนกับที่พ่อของคุณใช้ Confrontation (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.น่าจะประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ที่ฉันบังเอิญได้อ่าน นิยายเล่มหนึ่งของคุณ Confrontation (2017)
She was a stupid girl who just happened to win the lottery.เธอเป็นเด็กผู้หญิงโง่ ๆ ที่ดันไปถูกรางวัลลอตเตอรี่ Confrontation (2017)
Unfortunately, she's just too powerful for me."โชคไม่ดีที่เธอมีอิทธิพลมากเกินไป" Emotions (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jus4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
jus... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
jusA beautiful lake lay just beyond the forest.
jusA collection of her verse has just been published.
jusA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
jusA fishing boat putt off just now.
jusAfter all, life is just like a dream.
jusA good idea occurred to me just then.
jus"Ah ... I'm just not feeling so well" "Really? Are you OK?" "Heh-heh. Actually I'm skiving off."
jus"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
jusA huge tanker put off just now.
jusAlex is for the most part just an ordinary bird.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความยุติธรรม[N] justice, See also: fairness, Syn. ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบด้วยเหตุผล, ความถูกต้อง, Ant. ความอยุติธรรม, Example: สัจจะและความยุติธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ชาวอเมริกันทุกคนแสวงหา
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
สดๆ ร้อนๆ[ADV] just, See also: freshly, just now, newly, recently, Syn. หยกๆ, ใหม่ๆ, Example: เรื่องผู้ชนะสิบทิศเพิ่งพิมพ์ออกมาสดๆ ร้อนๆ, Thai definition: คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
อย่างยุติธรรม[ADV] fairly, See also: justly, reasonably, Syn. โดยยุติธรรม, Example: รัฐบาลสร้างตลาดของสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ลงไปสู่เกษตรกรอย่างยุติธรรม
เมื่อตะกี้[ADV] just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
เพิ่ง[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, เพิ่งจะ, พึ่งจะ, Example: ผมเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับเมื่อเช้านี้เอง, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
เพิ่งจะ[AUX] just, See also: just now, Syn. พึ่ง, พึ่งจะ, เพิ่ง, Example: ฉันเพิ่งจะสังเกตว่าเขาแอบมองฉันอยู่จริงๆ, Thai definition: คำช่วยกริยาหมายถึงเวลาที่ล่วงไปหยกๆ ในขณะที่พูดนั้น
ข้ออ้าง[N] excuse, See also: justification, pretext, Syn. ข้อแก้ตัว, คำกล่าวอ้าง, Example: คนกรุงเทพฯ ใช้ข้ออ้างว่ารถติดเสมอเมื่อไปไม่ทันเวลานัดหมาย, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างสนับสนุนความคิดเห็นหรือการกระทำของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
อยุติธรรม[adj.] (ayuttitham) EN: unjust ; unfair ; partial ; prejudicial   FR: injuste ; partial
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter

CMU English Pronouncing Dictionary
JUST    JH AH1 S T
JUST    JH AH0 S T
JUSCO    JH AH1 S K OW0
JUSTY    JH AH1 S T IY0
JUSTA    JH AH0 S T AH0
JUSTA    JH AH1 S T AH0
JUSTO    JH AH1 S T OW0
JUSTEN    JH AH1 S T AH0 N
JUSINO    Y UW0 S IY1 N OW0
JUSTIN    JH AH1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
just    (j) ʤˈʌst (jh uh1 s t)
Justin    (n) ʤˈʌstɪn (jh uh1 s t i n)
justly    (a) ʤˈʌstliː (jh uh1 s t l ii)
justice    (n) ʤˈʌstɪs (jh uh1 s t i s)
justify    (v) ʤˈʌstɪfaɪ (jh uh1 s t i f ai)
justices    (n) ʤˈʌstɪsɪz (jh uh1 s t i s i z)
justness    (n) ʤˈʌstnəs (jh uh1 s t n @ s)
justified    (v) ʤˈʌstɪfaɪd (jh uh1 s t i f ai d)
justifies    (v) ʤˈʌstɪfaɪz (jh uh1 s t i f ai z)
justiciary    (n) ʤˈʌstˈɪʃəriː (jh uh1 s t i1 sh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] just; not until, #148 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle, #379 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, / ] just recently; just a moment ago, #916 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
正好[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that, #3,592 [Add to Longdo]
公正[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable, #4,247 [Add to Longdo]
正义[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness, #5,630 [Add to Longdo]
刚好[gāng hǎo, ㄍㄤ ㄏㄠˇ, / ] just; exactly; happen to be, #6,456 [Add to Longdo]
[yǔn, ㄩㄣˇ, ] just; fair; to permit; to allow, #10,324 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
授賞[じゅしょう, jushou] Thai: ได้รับรางวัล English: awarding a prize (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Justage {f}alignment [Add to Longdo]
Justierdorn {m}adjusting mandrel [Add to Longdo]
Justiereinheit {f}adjustment unit [Add to Longdo]
Justiereinrichtung {f}adjusting device [Add to Longdo]
Justierring {m}adjusting ring [Add to Longdo]
Justierwaage {f}adjusting scales [Add to Longdo]
Justiz {f}; Justizgewalt {f}judiciary [Add to Longdo]
Justizbeamte {m}judicial officer [Add to Longdo]
Justizbehörde {f} | Justizbehörden {pl}legal authority | legal authorities [Add to Longdo]
Justizirrtum {m} | Justizirrtümer {pl}error of justice | errors of justice [Add to Longdo]
Justizminister {m}minister of justice; Lord Chancellor [Br.]; Attorney General [Am.] [Add to Longdo]
Justizminister {m} eines Bundesstaates der USAState Attorney General [Add to Longdo]
Justizministerium {n} | Justizministerien {pl}ministry of justice; Department of Justice [Am.] | ministries of justice [Add to Longdo]
Justizpalast {m}law courts [Add to Longdo]
Justizwesen {n}judicial system [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jus(n) |m| น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์
jus de fruit(n) |m| น้ำผลไม้
jus de rôti(n) |m| น้ำจากเนื้อที่ผ่านการปรุงให้สุก
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
あっと言う間に;あっという間に;あっとゆう間に[あっというまに(あっと言う間に;あっという間に);あっとゆうまに(あっと言う間に;あっとゆう間に), attoiumani ( atto iu mani ; attoiu mani ); attoyuumani ( atto iu mani ; attoyuu man] (exp) just like that (lit [Add to Longdo]
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.) [Add to Longdo]
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P) [Add to Longdo]
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
位置合わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
位置揃え[いちそろえ, ichisoroe] justification (vs) [Add to Longdo]
位置調整[いちちょうせい, ichichousei] justification (vs) [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]
感受性[かんじゅせい, kanjusei] sensitivity [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] to justify [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受賞者[じゅしょうしゃ, jushousha] Preistraeger [Add to Longdo]
授爵[じゅしゃく, jushaku] in_den_Adelsstand_erheben [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]
樹脂[じゅし, jushi] -Harz [Add to Longdo]
法務省[ほうむしょう, houmushou] Justizministerium [Add to Longdo]
術策[じゅっさく, jussaku] -List, Kunstgriff, Intrige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top