ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juryman

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juryman-, *juryman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juryman[N] คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen

English-Thai: Nontri Dictionary
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juryman    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschworene {m} | Geschworenen {pl}juryman | jurymen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] (n) jury; juryman; juror; (P) [Add to Longdo]
陪審員[ばいしんいん, baishin'in] (n) juror; juryman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juryman
      n 1: someone who serves (or waits to be called to serve) on a
           jury [syn: {juror}, {juryman}, {jurywoman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top