ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jury

JH UH1 R IY0   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jury-, *jury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jury[N] คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน, Syn. panel
jury[N] คณะลูกขุน, Syn. panel, jury panel
jury[VT] ตัดสินโดยคณะลูกขุน
juryman[N] คณะลูกขุนที่เป็นผู้ชาย, Syn. juror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jury(จัว'รี) n. คณะลูกขุน,คณะตุลาการ,คณะกรรมการผู้พิจารณา การให้รางวัลและการตัดสิน adj. ใช้ชั่วคราว,ชั่วคราว
jury-rig(จัว'รีริก) n. สายระโยงระยางชั่วคราว.
juryman(จัวร์'เมิน) n. =juror (ดู) pl. jurymen
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt
perjury(เพอ'จะรี) n. การให้การเป็นพยานเท็จ,การเบิกความเท็จ,การสาบานเท็จ, See also: perjurious adj., Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
jury(n) คณะตุลาการ,คณะลูกขุน
juryman(n) ตุลาการ,ลูกขุน
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว
perjury(n) การเบิกความเท็จ,การทวนสาบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juryคณะลูกขุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juryคณะลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juryคณะลูกขุน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The jury will now retire.คณะลูกขุนในขณะนี้จะเกษียณ 12 Angry Men (1957)
- I mean, I've never been on a jury before.- ฉันหมายความว่าฉันไม่เคยอยู่ในคณะลูกขุนก่อน 12 Angry Men (1957)
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน 12 Angry Men (1957)
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า 12 Angry Men (1957)
What do you mean? There are no secrets in a jury room. I know who it was.สิ่งที่คุณหมายถึงอะไร มีความลับไม่มีในห้องคณะลูกขุนมี ฉันรู้ว่าที่มันเป็น 12 Angry Men (1957)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง? 12 Angry Men (1957)
I'm ready to walk into court and declare a hung jury.ฉันพร้อมที่จะเดินเข้าไปในศาลและประกาศแขวนลูกขุน 12 Angry Men (1957)
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า 12 Angry Men (1957)
No jury can declare a man guilty unless it's sure.No jury can declare a man guilty unless it's sure. 12 Angry Men (1957)
I say we're a hung jury.I say we're a hung jury12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juryThe jury's guilty verdict gave rise to widespread debate.
juryShe stood in the court before judge and jury.
juryThey enrolled him as a jury member.
juryThe jury is hung.
juryI was called in for jury this morning, and I actually have to serve on a case.
juryIn the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.
juryThe jury were asked to allow for the age of the accused.
juryThe jury has returned a verdict of guilty.
juryThe jury acquitted him of the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน, Example: เขาถูกคณะลูกขุนลงมติชี้ขาดว่าผิดจริงตามฟ้อง, Thai definition: กลุ่มผู้พิจารณาผิดชอบในอรรถคดี ก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน มีในสมัยก่อนและต่างประเทศ
ลูกขุน[N] jury, Syn. ลูกขุน ณ ศาลหลวง, คณะลูกขุน, Example: กฎหมายรัฐอิลลินอยส์บัญญัติให้ลูกขุนชุดใหญ่พิเศษนี้มีอายุหนึ่งเดือน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาผิดชอบในอรรถคดีก่อนที่ผู้พิพากษาจะตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep phāinai) EN: intrinsic injury   
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep thī hūakhao) EN: knee injury   
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep thī khø) EN: neck injury   
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep thī sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep thī tap) EN: liver injury   
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep tø sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JURY    JH UH1 R IY0
JURY'S    JH UH1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jury    (n) ʤˈuəʴriː (jh u@1 r ii)
juryman    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
jurymen    (n) ʤˈuəʴrɪmən (jh u@1 r i m @ n)
jury-box    (n) ʤˈuəʴrɪ-bɒks (jh u@1 r i - b o k s)
jury-mast    (n) ʤˈuəʴrɪ-maːst (jh u@1 r i - m aa s t)
jury-boxes    (n) ʤˈuəʴrɪ-bɒksɪz (jh u@1 r i - b o k s i z)
jury-masts    (n) ʤˈuəʴrɪ-maːsts (jh u@1 r i - m aa s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陪审团[péi shěn tuán, ㄆㄟˊ ㄕㄣˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] jury, #27,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jury {m}; Preisrichterausschuss {m}jury [Add to Longdo]
Jury {m}selection committee; panel of judges [Add to Longdo]
Notsegel {n} [naut.]jury rig [Add to Longdo]
Schwurgericht {n}jury court [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time [Add to Longdo]
ジュリー[, juri-] (n) (See 陪審) jury; (P) [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
[ぜき, zeki] (suf) (hon) (abbr) (See 関取) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
陪審[ばいしん, baishin] Jury, Schwurgericht, Geschworener [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jury
   n 1: a body of citizens sworn to give a true verdict according
      to the evidence presented in a court of law
   2: a committee appointed to judge a competition [syn: {jury},
     {panel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top