ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juristic

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juristic-, *juristic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juristic[ADJ] เกี่ยวกับนักกฎหมายหรือหลักวิชากฎหมาย, Syn. juridical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juristic(จูริส'ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติ,ธรรม
juristic actn. นิติกรรม,การกระทำของบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงยุติหรือมีผลต่อนิติ,สัมพันธ์
juristic personn. นิติบุคคล, Syn. person

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juristic actนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic positionนิติฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic relationนิติสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juristic actsนิติกรรม [TU Subject Heading]
juristic person, legal personนิติบุคคล [การฑูต]
Juristic personsนิติบุคคล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
juristic body (n) คณะบุคคล
See also: S. group of person,

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายลักษณะนิติกรรม[n. exp.] (kotmāi laksana nitikam) EN: juristic act   
นิติ-[pref. (adj.)] (niti-) EN: legal ; juristic   FR: légal ; juridique
นิติบุคคล[n.] (nitibukkhon) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body   FR: personne juridique [f]
นิติกรรม[n.] (nitikam) EN: legal act ; juristic act : legal transaction   FR: acte légal [m]
นิติกรรมฝ่ายเดียว[n. exp.] (nitikam fāi dīo) EN: unilateral juristic act ; unilateral act   
นิติกรรมสองฝ่าย[n. exp.] (nitikam søng fāi) EN: bilateral juristic act ; bilateral act   
นิติสัมพันธ์[n. exp.] (nitisamphan) EN: legal relations ; juristic relations   
องค์การนิติบุคคล[n. exp.] (ongkān nitibukkhon) EN: juristic organization   

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  juristic
      adj 1: of or relating to law or to legal rights and obligations
             [syn: {jural}, {juristic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top