ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurist

JH UH1 R AH0 S T   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurist-, *jurist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurist[N] นักกฎหมาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย, Syn. legal expert
juristic[ADJ] เกี่ยวกับนักกฎหมายหรือหลักวิชากฎหมาย, Syn. juridical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurist(จัว'ริสทฺ) n. นักกฎหมาย,ทนายความผู้พิพากษา,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ผู้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมาย -S.jurisprudent
juristic(จูริส'ทิค) adj. เกี่ยวกับนักกฎหมาย,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติ,ธรรม
juristic actn. นิติกรรม,การกระทำของบุคคลเพื่อเปลี่ยนแปลงยุติหรือมีผลต่อนิติ,สัมพันธ์
juristic personn. นิติบุคคล, Syn. person

English-Thai: Nontri Dictionary
jurist(n) นักกฎหมาย,ทนายความ,ผู้พิพากษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juristนักนิติศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juristนักนิติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic actนิติกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juristic personนิติบุคคล [ดู legal person] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic positionนิติฐานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juristic relationนิติสัมพันธ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juristic actsนิติกรรม [TU Subject Heading]
juristic person, legal personนิติบุคคล [การฑูต]
Juristic personsนิติบุคคล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
juristic body (n) คณะบุคคล
See also: S. group of person,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a good man. Fine jurist.เขาเป็นคนดี เป็นนักกฎหมายชั้นเลิศ Over There: Part 1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายลักษณะนิติกรรม[n. exp.] (kotmāi laksana nitikam) EN: juristic act   
นักกฎหมาย[n.] (nakkotmāi) EN: jurist ; lawyer ; legal authority   FR: juriste [m, f] ; légiste [m]
นักวิชาการด้านกฎหมาย[n. exp.] (nakwichākān dān kotmāi) EN: jurist   
นิติ-[pref. (adj.)] (niti-) EN: legal ; juristic   FR: légal ; juridique
นิติบุคคล[n.] (nitibukkhon) EN: juristic person ; legal entity ; corporate body   FR: personne juridique [f]
นิติกรรม[n.] (nitikam) EN: legal act ; juristic act : legal transaction   FR: acte légal [m]
นิติกรรมฝ่ายเดียว[n. exp.] (nitikam fāi dīo) EN: unilateral juristic act ; unilateral act   
นิติกรรมสองฝ่าย[n. exp.] (nitikam søng fāi) EN: bilateral juristic act ; bilateral act   
นิติกร[n.] (nitikøn) EN: lawyer   FR: juriste [m]
นิติสัมพันธ์[n. exp.] (nitisamphan) EN: legal relations ; juristic relations   

CMU English Pronouncing Dictionary
JURIST    JH UH1 R AH0 S T
JURIST    JH UH1 R IH0 S T
JURISTS    JH UH1 R IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurist    (n) ʤˈuəʴrɪst (jh u@1 r i s t)
jurists    (n) ʤˈuəʴrɪsts (jh u@1 r i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法学家[fǎ xué jiā, ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] jurist, #40,003 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jurist {m}; Juristin {f}judge; legal expert [Add to Longdo]
Jurist {m}jurisprudent [Add to Longdo]
Jurist {m} | Jurist seinlawyer | to be in the law [Add to Longdo]
juristiger Terminus; juristischer Fachausdrucklegal term [Add to Longdo]
juristisch {adj}legal; juridical; juristic [Add to Longdo]
juristische Personartificial person [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan) [Add to Longdo]
法学者[ほうがくしゃ, hougakusha] (n) jurist [Add to Longdo]
法律家[ほうりつか, houritsuka] (n) lawyer; jurist [Add to Longdo]
法律学者[ほうりつがくしゃ, houritsugakusha] (n) lawyer; jurist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
法曹[ほうそう, housou] Juristenstand, Jurist [Add to Longdo]
法曹界[ほうそうかい, housoukai] juristische_Kreise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jurist
   n 1: a legal scholar versed in civil law or the law of nations
      [syn: {jurist}, {legal expert}]
   2: a public official authorized to decide questions brought
     before a court of justice [syn: {judge}, {justice}, {jurist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top