ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jurisdiction

JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jurisdiction-, *jurisdiction*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jurisdiction[N] ขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง, Syn. range, scope
jurisdiction[N] อำนาจในการตัดสินคดี, See also: อำนาจศาล, Syn. power, authority, control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jurisdiction(จัวริสดิค'เชิน) n. อำนาจในการตัดสินคดี,อำนาจศาล,อำนาจการควบคุม,ขอบเขตอำนาจ,อำนาจศาล., See also: jurisdictive adj. ดูjurisdiction jurisdictionally adv. ดูjurisdiction, Syn. judicature,magistracy,sphere,range

English-Thai: Nontri Dictionary
jurisdiction(n) อำนาจศาล,การควบคุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jurisdictionเขตอำนาจตามกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdictionเขตอำนาจ, เขตอำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction clauseข้อกำหนดเขตอำนาจศาล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction over airเขตอำนาจเหนือน่านฟ้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction over airเขตอำนาจเหนือน่านฟ้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction, concurrentเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, maritimeเขตอำนาจทางทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jurisdiction, maritimeเขตอำนาจทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jurisdiction, territorialเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jurisdictionเขตอำนาจศาล [TU Subject Heading]
jurisdictionเขตอำนาจศาล [การทูต]
Jurisdiction (International law)เขตอำนาจศาล (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Jurisdiction over ship at seaเขตอำนาจเหนือเรือในทะเล [TU Subject Heading]
Jurisdiction, Territorialเขตอำนาจเหนืออาณาเขต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was only local jurisdiction.- ยัง เเต่เเจ้งทางท้องถิ่น Jaws (1975)
Listen Dave, don't give me any of your horsehit about jurisdiction in this one, you understand?ฟัง เดฟ ไม่ให้ ผม ใด ๆ ของคุณ บุลชิทเกี่ยวกับอำนาจในการนี้ คุณเข้าใจไหม First Blood (1982)
LA? This is Las Vegas. You don't even have jurisdiction here.นี่ลาสเวกัส คุณไม่มีอำนาจที่นี่ Heat (1995)
Whatever the Foreign Ministry's wishes, this falls within Section 9's jurisdiction.ไม่ว่าอะไรก็ตามที่กระทรวงฯหวังว่าจะเจอ, แผนก 9 ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้ด้วยเหมือนกัน. Ghost in the Shell (1995)
Besides what if they do find something? I'm gonna be slightly out of their jurisdiction.ถ้าพวกนั้นเจออะไร ก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก Gattaca (1997)
...beyond the jurisdiction of the Sherman Act.เหนืออำนาจของกฎเชอร์แมน Titanic (1997)
-Out of my jurisdiction, bro.-ผมดีมากเลยแม่ Rock Star (2001)
Now, I assume all of you have read pages 1-48... and are now well-versed in subject matter jurisdiction.เอาล่ะ ฉันเดาว่าพวกคุณคงได้อ่านหน้า 1-48 มาแล้ว และคงเข้าใจดีเรื่องขอบเขตการตัดสินคดี Legally Blonde (2001)
Now, Ms. Kensington... did diversity jurisdiction exist in this case?เอาล่ะ มิสเคนซิงตัน มีขอบเขตอำนวจตัดสินหลากหลายในคดีนี้หรือไม่ Legally Blonde (2001)
Do you understand what subject matter jurisdiction is? - No.คุณเข้าใจเรื่องการแบ่งสินทรัพย์หรือเปล่า Legally Blonde (2001)
If J. Edgar hoover was alive, I'd tell him what I'm telling you this body is in Wichita county, and as a county coroner, I have jurisdiction.ศพนี้อยู่ในเมือง Wichita และผมเป็นหน้าที่ชันสูตรที่นี่ ผมมีอำนาจตัดสินใจ จะไม่มีใครได้แตะต้องศพ จนกว่าทีมชันสูตรจะอนุญาต Yankee White (2003)
Your jurisdiction doesn't supersede the FBI on air force one.มันไม่ใช่ AIR FORCE ONE แล้ว จนท. เฟอแนล Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jurisdictionThis case is outside my jurisdiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจศาล[N] jurisdiction of the court, Example: การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอำนาจศาล ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
น่าน[N] territory, See also: jurisdiction, Syn. ย่าน, เขต
น่านน้ำ[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Ant. น่านฟ้า, Example: เรือมาเลเซียล่วงล้ำเข้ามาในน่านน้ำไทย, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: เขตทางน้ำ, พื้นที่ทางน้ำ
น่านน้ำอาณาเขต[N] territorial waters, See also: jurisdictional waters, Example: น่านน้ำอาณาเขตแห่งนี้ตัดสินให้เป็นของไทยในที่สุด, Count unit: น่านน้ำ, เขต, Thai definition: น่านน้ำต่างๆ รวมทั้งทะเลอาณาเขตและน่านน้ำที่อยู่ภายในแผ่นดิน ซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่ง
น่านฟ้า[N] territorial sky, See also: jurisdictional sky, territorial air space, Ant. น่านน้ำ, Example: เครื่องบินของสหรัฐอเมริกาบินเข้าสู่น่านฟ้าไทยตามกำหนดการ, Count unit: น่านฟ้า, เขต, Thai definition: เขตทางอากาศ, พื้นที่ทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อำนาจศาล[n. exp.] (amnāt sān) EN: jurisdiction of the court   FR: juridiction [f]
เขตอำนาจรัฐ[n. exp.] (khēt amnāt rat) EN: jurisdiction   
เขตอำนาจศาล[n. exp.] (khēt amnāt sān) EN: jurisdiction   
เขตอำนาจทางทหาร[n. exp.] (khēt amnāt thāng thahān) EN: military jurisdiction   
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
น่าน[n.] (nān) EN: territory ; jurisdiction   FR: zone [f] ; territoire [m]
น่านฟ้า[n.] (nānfā) EN: territorial sky ; jurisdictional sky ; territorial air space   FR: espace aérien [m]
น่านน้ำ[n. exp.] (nānnām) EN: territorial waters ; jurisdictional waters   FR: eaux territoriales [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
JURISDICTION    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N
JURISDICTIONS    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N Z
JURISDICTIONAL    JH UH2 R AH0 S D IH1 K SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jurisdiction    (n) ʤˌuəʴrɪsdˈɪkʃən (jh u@2 r i s d i1 k sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
司法权[sī fǎ quán, ㄙ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] jurisdiction, #47,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
管下[かんか, kanka] (n,adj-no) under the jurisdiction of [Add to Longdo]
管外[かんがい, kangai] (adj-no) outside the control or jurisdiction (of); extra- [Add to Longdo]
管轄[かんかつ, kankatsu] (n,vs) jurisdiction; control; (P) [Add to Longdo]
管轄権[かんかつけん, kankatsuken] (n) (have) jurisdiction over [Add to Longdo]
管轄争い[かんかつあらそい, kankatsuarasoi] (n) jurisdictional dispute [Add to Longdo]
管区[かんく, kanku] (n) jurisdiction; (P) [Add to Longdo]
管内[かんない, kannai] (n,adj-no) within the jurisdiction of; (P) [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] (n) power; authority; jurisdiction; (P) [Add to Longdo]
国際裁判管轄[こくさいさいばんかんかつ, kokusaisaibankankatsu] (n) international jurisdiction [Add to Longdo]
裁判権[さいばんけん, saibanken] (n) jurisdiction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jurisdiction
   n 1: (law) the right and power to interpret and apply the law;
      "courts having jurisdiction in this district" [syn: {legal
      power}, {jurisdiction}]
   2: in law; the territory within which power can be exercised

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top