ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juridical

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juridical-, *juridical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juridical[ADJ] เกี่ยวกับกฎหมาย
juridical[ADJ] เกี่ยวกับการพิจารณาคดี, Syn. forensic, judicial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juridical(จูริด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี,เกี่ยวกับกฎหมาย. -S.juridic -S.judicial

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juridicalเกี่ยวกับกฎหมาย, เกี่ยวกับศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Juridical Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Juridical Council; Judicial Councilคณะกรรมการกฤษฎีกา (ไทย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
juridical personalityสภาพนิติบุคคล [การทูต]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juridical    (j) ʤˈuəʴrˈɪdɪkl (jh u@1 r i1 d i k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
公益法人[こうえきほうじん, kouekihoujin] (n) (1) public-service corporation; charitable corporation; (2) juridical (legal) person working for the public good; (P) [Add to Longdo]
公法人[こうほうじん, kouhoujin] (n) public corporation; juridical person [Add to Longdo]
財団法人[ざいだんほうじん, zaidanhoujin] (n) incorporated foundation; juridical foundation; (P) [Add to Longdo]
法人[ほうじん, houjin] (n) corporate body; corporation; (legal) person; (juridical) person; (P) [Add to Longdo]
法人格[ほうじんかく, houjinkaku] (n) legal personality; juridical personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juridical
   adj 1: of or relating to the law or jurisprudence; "juridical
       days" [syn: {juridical}, {juridic}]
   2: relating to the administration of justice or the function of
     a judge; "judicial system" [syn: {judicial}, {juridical},
     {juridic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top