ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jupiter

JH UW1 P AH0 T ER0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jupiter-, *jupiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Jupiter[N] ดาวพฤหัสบดี, See also: ดาวจูปีเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jupiterดาวพฤหัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวอังคารออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 139,500 กิโลเมตรเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด มีดาวบริวาร 17 ดวง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jupiterจูปิเตอร์ [การแพทย์]
Jupiter (Planet)ดาวพฤหัสบดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We know you are building the Discovery Two to go back to Jupiter to find out what happened to your men up there.เรารู้ว่าคุณกำลังสร้างดิสคัเฟอรี เพื่อกลับไปยังดาวพฤหัสบดีจะ หา สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชายของคุณไป อยู่ที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด 2010: The Year We Make Contact (1984)
How far away is Jupiter?วิธีห่างไกลออกไปเป็นดาว พฤหัสบดี? 2010: The Year We Make Contact (1984)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's a violent moon, even for Jupiter.มันเป็นดวงจันทร์ที่มีความ รุนแรงแม้สำหรับดาวพฤหัสบดี 2010: The Year We Make Contact (1984)
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
And while you're at it, could you please check out a black spot on Jupiter that has been detected by satellite telescope.และในขณะที่คุณกำลังที่จะให้ คุณสามารถกรุณา ตรวจสอบจุดสีดำบนดาว พฤหัสบดีที่มี ถูกตรวจพบโดยกล้อง โทรทรรศน์ดาวเทียม 2010: The Year We Make Contact (1984)
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม 2010: The Year We Make Contact (1984)
What in the name of Jupiter's balls are you doing out here alone, lady?บอกหน่อยสิว่า เธอมาทำบ้าอะไรแถวนี้คนเดียว น้องสาว? Night of the Living Dead (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jupiterThe Earth, Mars and Jupiter are planets.
jupiterThe smaller planets hovering around the planet Jupiter reminded him of the guards surrounding a king when he walked outdoors, and Kepler called them satellites.
jupiterThe star which shines up there is Jupiter.
jupiterThis shrine is sacred to Jupiter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พฤหัส[N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัส, Example: ระยะห่างจากโลกตามที่เขาคิดในครั้งนั้นคือ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส ดาวอังคาร ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ ดาวพุธ, Count unit: ดวง, Thai definition: คำย่อของดาวพฤหัสบดี
พฤหัสบดี[N] Jupiter, Syn. ดาวพฤหัสบดี, Example: การดับของดาวพฤหัสบดีทำให้เกิดวาตภัย หรือความผันผวนแปรปรวนของลม, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 5 และเป็นดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 778 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ในแนวที่ผ่านเส้นศูนย์สูตร 142,800 กิโลเมตร., Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดาวพฤหัสบดี[N] Jupiter, Thai definition: ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดวงที่ห้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพฤหัส[n. prop.] (dāo Phreuhat) EN: Jupiter   FR: Jupiter
ดาวพฤหัสบดี[n. prop.] (dāo Phreuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter
พฤหัส[n. prop.] (Phreuhat = Phareuhat ) EN: Jupiter   FR: Jupiter
พฤหัสบดี[n. prop.] (Phreuhatsabødī = Phareuhatsabødī) EN: Jupiter   FR: Jupiter

CMU English Pronouncing Dictionary
JUPITER    JH UW1 P AH0 T ER0
JUPITER'S    JH UW1 P AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jupiter    (n) ʤˈuːpɪtər (jh uu1 p i t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木星[Mù xīng, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄥ, ] Jupiter (planet), #24,946 [Add to Longdo]
朱庇特[Zhū bì tè, ㄓㄨ ㄅㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Jupiter (Roman god) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jupiter {m} [astron.]Jupiter [Add to Longdo]
Jupiterlampe {f} | Jupiterlampen {pl}sunlamp | sunlamps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ガス状惑星[ガスじょうわくせい, gasu jouwakusei] (n) gas giant (e.g. Jupiter, Saturn); gas planet [Add to Longdo]
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter) [Add to Longdo]
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat [Add to Longdo]
歳星[さいせい, saisei] (n) Jupiter [Add to Longdo]
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east) [Add to Longdo]
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east) [Add to Longdo]
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
七曜[しちよう, shichiyou] (n) (1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn); (2) the seven days of the week [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Jupiter
   n 1: the largest planet and the 5th from the sun; has many
      satellites and is one of the brightest objects in the night
      sky
   2: (Roman mythology) supreme god of Romans; counterpart of Greek
     Zeus [syn: {Jupiter}, {Jove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top