ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junkie

JH AH1 NG K IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junkie-, *junkie*
Possible hiragana form: じゅんきえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junkie[N] คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is like living with a goddamn junkie. Family crisis.- เหมือนมีเมียติดยาเลย Punchline (1988)
Who do you think this is gonna kill, junkies and monkeys?คุณคิดว่าใครน่าจะถูกฆ่า ขี้ยาและลิงเหรอ Léon: The Professional (1994)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
"where this junkie asshole just fried his baby in a microwave...เข้าไปในบ้านขี้ยาที่จับลูกย่างสด Heat (1995)
Junkies.พวกขี้ยา Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Junkie with a long string of convictions.เป็นอันปิดฉากคดีนี้ได้สักที Match Point (2005)
Because I was a fucking junkie.เพราฉันมันเป็งนังขี้ยาไง Saw II (2005)
By and large, most junkies with criminal records don't shine on the stand.โดยทั่วไปแล้ว มันแทบไม่มีทางแก้เลย Cute Poison (2005)
I'm the farthest thing from a junkie. Trust me.ผมไม่ใช่พวกขี้ยานะหมอ เชื่อสิ Pilot (2005)
Maybe that junkie in the park will never touch a drug again.บอกทีเจ้าขี้ยาในสวนนั่นอาจไม่แตะยาอีกเลยก็ได้ The Da Vinci Code (2006)
You're an adrenaline junkie with no soul!คุณติดอเดรนาลิน ไร้วิญญาณ Crank (2006)
Where is he, you junkie bitch?เค้าอยู่ไหน นังชั่ว Saw III (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNKIE    JH AH1 NG K IY0
JUNKIER    JH AH1 NG K IY0 ER0
JUNKIES    JH AH1 NG K IY0 Z
JUNKIEST    JH AH1 NG K IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junkie    (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junkies    (n) ʤˈʌŋkɪz (jh uh1 ng k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junkie {m}junkie [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンキー[, janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
活字中毒[かつじちゅうどく, katsujichuudoku] (n) addiction to the printed word; reading addict; book (print) junkie [Add to Longdo]
気違い(P);気狂い;基地外(iK)[きちがい, kichigai] (n,adj-no) (1) (sens) madness; madman; (2) enthusiast; freak; junkie; (P) [Add to Longdo]
中毒者[ちゅうどくしゃ, chuudokusha] (n) addict; junkie; substance abuser [Add to Longdo]
麻薬中毒者[まやくちゅうどくしゃ, mayakuchuudokusha] (n) drug addict; junkie [Add to Longdo]
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junkie
   n 1: a narcotics addict [syn: {drug addict}, {junkie}, {junky}]
   2: someone who is so ardently devoted to something that it
     resembles an addiction; "a golf addict"; "a car nut"; "a
     bodybuilding freak"; "a news junkie" [syn: {addict}, {nut},
     {freak}, {junkie}, {junky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top