ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junk shop

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junk shop-, *junk shop*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junk shopn. ร้านขายของเก่าหรือของโปเก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
Not sure whether I am a junk shop guy or a kennel man.. Even I am not sure myselfฉันทำงานที่เก็บขยะ หรือบ้านหมา ฉันก็ไม่แน่ใจ The Man from Nowhere (2010)
Martin Burgess owns a junkyard on the east side called Marty's junk shop.มาร์ติน เบอร์เกสส์ เป็นเจ้าของโรงเก็บขยะ \ฝั่งตะวันออก เรียกกันว่า ร้านขยะของมาร์ตี้ Of Mouse and Man (2012)
Start with the junk shop.เริ่มจากร้านขยะก่อนละกัน Of Mouse and Man (2012)
The junk shop guy.ผู้ชายที่ร้านขายขยะ Of Mouse and Man (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junk shop
      n 1: a shop that sells cheap secondhand goods

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top