ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junk

JH AH1 NG K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junk-, *junk*
English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, See also: junkie, Syn. drug addict

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junk(vt) กำจัด, See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discard, ditch, jettison, Ant. retain, keep
junk(n) เศษของที่ไม่ใช้แล้ว, See also: เศษขยะ, Syn. rubbish, refuse, litter
junk(n) เรือสำเภา, See also: เรือเดินทะเลของจีน
junky(adj) ที่ไร้ค่า
junker(n) รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)
junket(n) การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม (คำไม่เป็นทางการ)
junkie(n) คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict
junk fax(sl) โทรสารที่ไม่ต้องการ, See also: โทรสารขยะ, แฟ๊กซ์ที่ไม่มีประโยชน์
junkyard(n) สถานที่เก็บของเก่า, Syn. scarpyard
junk food(n) อาหารขยะ, See also: อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
junk shopn. ร้านขายของเก่าหรือของโปเก
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา
junkman(จังค'แมน) n. พ่อค้าของเก่าหรือของโปเก., Syn. junk dealer pl.junkmen
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส

English-Thai: Nontri Dictionary
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
junk artศิลปะขยะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junk mailไปรษณีย์ขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junkของเลิกใช้, จังค์, Example: สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Junk tradeการค้าของเก่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
junkyard(n) ป่าช้ารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junkFather scolded Junko for coming home so late.
junkIt's junk. Throw it away.
junkJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
junkJunko is a pretty girl.
junkJunko still depends on her parents for her living expenses.
junkJunko will have to study math tonight.
junkPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.
junkThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
junkThis car is no better than junk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือสำเภา(n) junk, Syn. สำเภา, Example: พ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้าน, Count Unit: ลำ
สำเภา(n) argosy, See also: junk, Syn. เรือสำเภา, Example: ตำแหน่งจุ้นจู๊ (นายสำเภา) ทำหน้าที่แล่นสำเภา และค้าขายกับต่างประเทศ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน แล่นด้วยใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเสีย[khøngsīa] (n) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement  FR: déchet [m] ; rebut [m]
กิ๊กก๊อก[kikkǿk] (adj) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby
กร๊วก[krūak] (n) EN: something without substance or essence ; junk
เรือสำเภา[reūa samphao] (n, exp) EN: junk  FR: jonque [f]
สำเภา[samphao = samphāo] (n) EN: Chinese junk ; argosy  FR: jonque chinoise [f]
ตะเภา[taphao] (n) EN: seagoing junk ; chinese junk  FR: jonque f] ; jonque chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNK JH AH1 NG K
JUNKY JH AH1 NG K IY0
JUNKED JH AH1 NG K T
JUNKER JH AH1 NG K ER0
JUNKET JH AH1 NG K IH0 T
JUNKIE JH AH1 NG K IY0
JUNKIN JH AH1 NG K IH0 N
JUNKING JH AH1 NG K IH0 NG
JUNKETS JH AH1 NG K IH0 T S
JUNKIES JH AH1 NG K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junk (n) ʤˈʌŋk (jh uh1 ng k)
junks (n) ʤˈʌŋks (jh uh1 ng k s)
junky (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junket (v) ʤˈʌŋkɪt (jh uh1 ng k i t)
junkie (n) ʤˈʌŋkiː (jh uh1 ng k ii)
junkets (v) ʤˈʌŋkɪts (jh uh1 ng k i t s)
junkies (n) ʤˈʌŋkɪz (jh uh1 ng k i z)
junketed (v) ʤˈʌŋkɪtɪd (jh uh1 ng k i t i d)
junk-shop (n) ʤˈʌŋk-ʃɒp (jh uh1 ng k - sh o p)
junketing (v) ʤˈʌŋkɪtɪŋ (jh uh1 ng k i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dschunke {f} | Dschunken {pl}junk | junks [Add to Longdo]
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]
Junkie {m}junkie [Add to Longdo]
Trödler {m}; Trödlerin {f} (Händler)junk dealer [Add to Longdo]
Junko [ornith.]Dark-eyed Junco [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
クズネッツ循環[クズネッツじゅんかん, kuzunettsu junkan] (n) Kuznets cycle [Add to Longdo]
ジャンキー[janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
ジャンク[janku] (n) junk [Add to Longdo]
ジャンクDNA[ジャンクディーエヌエー, jankudei-enue-] (n) junk DNA [Add to Longdo]
ジャンクアート[jankua-to] (n) junk art [Add to Longdo]
ジャンクアクセサリー[jankuakusesari-] (n) junk accessories [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
基準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
巡航[じゅんこう, junkou] Kreuzfahrt [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] Kreislauf, Zirkulation [Add to Longdo]
殉国[じゅんこく, junkoku] fuer_das_Vaterland_sterben [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] sich_richten_nach, sich_gruenden_auf [Add to Longdo]
準決勝[じゅんけっしょう, junkesshou] Halbfinale, Semifinale [Add to Longdo]
潤滑油[じゅんかつゆ, junkatsuyu] Schmieroel [Add to Longdo]
純潔[じゅんけつ, junketsu] -rein, keusch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junk
   n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
      up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]
   2: any of various Chinese boats with a high poop and lugsails
   v 1: dispose of (something useless or old); "trash these old
      chairs"; "junk an old car"; "scrap your old computer" [syn:
      {trash}, {junk}, {scrap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top