ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juniper

JH UW1 N AH0 P ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juniper-, *juniper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juniper[N] ไม้จำพวกสน, See also: สน, Syn. Juniperus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juniper(จู'นะเพอะ) n. ต้นสนจำพวก Juniperus ให้ผลสีม่วงที่ให้เป็นยาขับปัสสาวะแต่งกลิ่นให้เหล้ายิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, Juniper, you're perfect where you are.คุณจะอยู่ที่ไหน ตารางมาก How I Won the War (1967)
Musketeer Juniper, a joy to have on any team, one of the original BEFs.หนึ่งใน บีอีเอฟ เดิม สิ่งที่พวกเขาคิดจริงๆของฉัน How I Won the War (1967)
- Where's your tin hat, Juniper?ที่หมวกของดีบุกของคุณ หายไปทหารม้า? How I Won the War (1967)
- Musketeer Juniper, where's your finger?จะต้องทิ้งมันไว้ How I Won the War (1967)
Does it need cleaning, Juniper?มันไม่จำเป็นต้องทำความ สะอาดไม่ได้จูนิเปอร์? ใช่มันไม่เซอร์ How I Won the War (1967)
Juniper, put that petrol in the half-track.ในช่วงครึ่งติดตาม ส่วนที่เหลือของคุณของคุณว่าง เปล่า How I Won the War (1967)
Could use a little more juniper, don't you think?น่าจะใช้กับสนได้นิดหน่อยนะ ว่าไม๊ Scratches (2009)
So instead of all that I get to save 15 cents on a bottle of Juniper Breeze Antibacterial Gel.ซึ่งแทนที่จะเป็นเรื่องที่ว่ามา... ...ฉันได้ลด 15 เซนต์ ...จากใต้ขวดเจลล้างมือ Juniper Breeze ด้วย Easy A (2010)
I probably should've told you she was on a steady diet of juniper.ผมน่าจะบอกท่านก่อน เธอดื่มน้ำจูนิเปอร์เพื่อควบคุมน้ำหนัก Going Dutch (2011)
Nasty stuff, that juniper.ของเล็กๆน้อยๆอย่างจูนิเปอร์ Going Dutch (2011)
Dr. Hodgins, what does an ethanol composed of rye, juniper berries and licorice mean to you?ด็อกเตอร์ฮ็อดกิ้น เอธานอลประกอบในข้าวไรส์ ลูกไม้จำพวกสน,และชะเอม มีความหมายอะไรกับคุณ The Method in the Madness (2012)
Juniper berries and rye points to gin.ลูกไม้จำพวกสนและข้าวไรส์ ชี้ไปที่เหล้าจิน The Method in the Madness (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNIPER    JH UW1 N AH0 P ER0
JUNIPERS    JH UW1 N IH0 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juniper    (n) ʤˈuːnɪpər (jh uu1 n i p @ r)
junipers    (n) ʤˈuːnɪpəz (jh uu1 n i p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] Juniperus chinensis, #59,722 [Add to Longdo]
[guā, ㄍㄨㄚ, ] Juniperus chinensis; measuring-frame, #100,509 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren {pl}juniper berry | juniper berries [Add to Longdo]
Wacholdersirup {m}juniper syrup [Add to Longdo]
Wacholderstrauch {m} [bot.]juniper tree [Add to Longdo]
Wacholderwein {m}juniper wine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊吹[いぶき;イブキ, ibuki ; ibuki] (n) (uk) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
伊吹柏槙[いぶきびゃくしん;イブキビャクシン, ibukibyakushin ; ibukibyakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]
磯馴[そなれ, sonare] (n) (See 這柏槇) Japanese garden juniper; dwarf Japanese garden juniper; Juniperus procumbens; J. chinensis var. procumbens [Add to Longdo]
鉛筆の木[えんぴつのき, enpitsunoki] (n) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
鉛筆柏槙[えんぴつびゃくしん;エンピツビャクシン, enpitsubyakushin ; enpitsubyakushin] (n) (uk) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
岩垂杜松[いわだれねず;イワダレネズ, iwadarenezu ; iwadarenezu] (n) (uk) (See ハイビャクシン) Alternative name for Juniperus chinensis L. var. procumbens [Add to Longdo]
杜松[ねず;ネズ, nezu ; nezu] (n) (uk) Juniperus rigida [Add to Longdo]
這柏槇[はいびゃくしん;ハイビャクシン, haibyakushin ; haibyakushin] (n) (uk) dwarf Japanese garden juniper (Juniperus chinensis var. procumbens) [Add to Longdo]
柏槙[びゃくしん;ビャクシン, byakushin ; byakushin] (n) (uk) (See 伊吹) Chinese juniper (Juniperus chinensis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juniper
   n 1: desert shrub of Syria and Arabia having small white
      flowers; constitutes the juniper of the Old Testament;
      sometimes placed in genus Genista [syn: {retem}, {raetam},
      {juniper bush}, {juniper}, {Retama raetam}, {Genista
      raetam}]
   2: coniferous shrub or small tree with berrylike cones

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top