ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junior

JH UW1 N Y ER0   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junior-, *junior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junior[N] คนที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: รุ่นน้อง, ผู้ที่อายุน้อยกว่า, Ant. senior, adult
junior[ADJ] ที่อายุอ่อนกว่า, See also: ที่อายุน้อยกว่า, ที่เป็นรุ่นน้อง, Syn. younger, immature, Ant. senior, adult
junior[N] นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 3
juniority[N] ความเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า, See also: ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า, Ant. seniority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junior(จูน'เนียร์) adj. อายุน้อยกว่า,อ่อนอาวุโส,อ่อนวัยกว่า,มีคุณวุฒิด้อยกว่า,อยู่ชั้นเรียนต่ำกว่า,ใหม่,รอง,เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 n. ผู้มีอายุน้อย,กว่า,ผู้มาใหม่นักศึกษาปีที่ 2,ขนาดเสื้อเอวสั้นของผู้หญิง, Syn. subordinate,
juniorate(จูน'ยะเรท) n. หลักสูตรปรัชญา2ปี
juniority(จูนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้ที่อ่อนวัยกว่า,ความเป็นผู้ที่มีอาวุโสน้อยกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
junior(adj) อ่อนกว่า,อายุน้อยกว่า,รอง
junior(n) นักศึกษาปีที่ 3
junior(n) เด็ก,ผู้อายุน้อยกว่า,รอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junior high school studentsนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Junior?จูเนียร์ Outbreak (2013)
Junior!จูเนียร์! Blue on Blue (2013)
And stop calling me Mr. Patel. You're not a junior clerk anymore.แล้วก็เลิกเรียกผมว่า"คุณ"ได้แล้ว คุณไม่ใช่เสมียนแล้วนะ Gandhi (1982)
Since you are a junior in Quan Zhen Sect, then you have no say in this matter.ท่านเป็นเพียงผู้เยาว์สำนักช้วนจิน, ยังไม่ถึงเวลาให้ท่านพูด. Return of the Condor Heroes (1983)
A Junior has to listen to his Senior.ศิษย์น้องต้องเชื่อฟังศิษย์พี่. Return of the Condor Heroes (1983)
It's the duty of Junior to fetch water for Senior.มันเป็นหน้าที่ที่รุ่นน้องจะต้องไปตักน้ำมาให้รุ่นพี่. Return of the Condor Heroes (1983)
Junior house, Eton.บ้านจูเนียร์อีตัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Junior high.ม.ต้น Stand by Me (1986)
See you in junior high.เจอกัน ตอนอยู่มัธยม Stand by Me (1986)
Two seniors and one juniorผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่ง 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Junior!จูเนียร์! Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Junior?จูเนียร์? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juniorAt last I graduated from junior high school.
juniorBear in mind that that school is an integrated junior high and high school.
juniorBill is my junior by two years.
juniorEdward is junior to Robert.
juniorHe began to learn English when he was twelve years old, that is to say, when he entered junior high school.
juniorHe did nothing but read novels in his junior high school days.
juniorHe entered junior high school.
juniorHe is haughty to his juniors.
juniorHe is junior to me by two years.
juniorHe is junior to my brother by three years.
juniorHe is my junior by three years.
juniorHe is two years my junior.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัธยมต้น[N] lower secondary school, See also: junior high school, middle school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม. ต้น, Ant. มัธยมปลาย, Example: โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมตอนต้น[N] junior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, Ant. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย, Example: ข้าพเจ้ารู้จักงานนิพนธ์ของท่านเสฐียรโกเศศมาตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมตอนต้น
ผู้น้อย[N] inferior, See also: junior, subordinate, Syn. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, Ant. ผู้บังคับบัญชา, ผู้อาวุโส, Example: เขาเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีแววว่าจะได้เลื่อนตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอายุอ่อน, คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
อนุกาชาด[N] Junior Red Cross, Example: เด็กหญิงห้องนี้เป็นอนุกาชาดทุกคน, Thai definition: อนุสมาชิกของสภากาชาดอาสาบรรเทาทุกข์ของกาชาดที่เป็นนักเรียนหญิง, Notes: (โบราณ)
อนุเถระ[N] junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count unit: รูป, Thai definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
จุดแดงน้อย[n. exp.] (jut daēng nøi) EN: Red junior ; Red Spot junior   
มัธยมต้น[n. exp.] (matthayom ton) EN: lower secondary school ; junior high school ; middle school   FR: enseignement secondaire inférieur [m] ; secondaire inférieur [m]
มัธยมตอนต้น[n. exp.] (matthayom tønton) EN: junior high school   
นักเรียนใหม่[n.] (nakrīen mai) EN: junior   
อ่อนกว่า[adj.] (øn kwā) EN: junior   FR: plus jeune
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: inferior ; junior ; subordinate ; underling   FR: subordonné [m] ; subalterne ]m] ; inférieur [m]
รัฐมนตรีช่วยว่าการ[n. exp.] (ratthamontrī chūay wākān) EN: deputy ; assistant secretary ; junior minister   
โรงเรียนชั้นประถม[n. exp.] (rōngrīen chan prathom) EN: primary school ; junior high school   FR: école primaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNIOR    JH UW1 N Y ER0
JUNIORS    JH UW1 N Y ER0 Z
JUNIOR'S    JH UW1 N Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junior    (n) ʤˈuːnɪəʴr (jh uu1 n i@ r)
juniors    (n) ʤˈuːnɪəʴz (jh uu1 n i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
初中[chū zhōng, ㄔㄨ ㄓㄨㄥ, ] junior high school, #3,821 [Add to Longdo]
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, / ] junior; primary, #9,623 [Add to Longdo]
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander, #24,234 [Add to Longdo]
打工妹[dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ, ] junior female of the household who goes out to work, #39,028 [Add to Longdo]
盟弟[méng dì, ㄇㄥˊ ㄉㄧˋ, ] junior partner in sworn brotherhood [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
年下[としした, toshishita] Thai: รุ่นน้อง English: junior

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungprogrammierer {m}junior programmer [Add to Longdo]
Nachwuchs {m} (Firma)junior staff; trainees [Add to Longdo]
Nachwuchskraft {f}junior employee [Add to Longdo]
Rechtsreferendar {m}; Rechtsreferendarin {f}junior lawyer; articled clerk [Add to Longdo]
Highschool-Schüler {m} im dritten Jahrjunior [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college [Add to Longdo]
ジュニア[, junia] (n,adj-f) junior; (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P) [Add to Longdo]
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight [Add to Longdo]
ジュニアカレッジ[, juniakarejji] (n) junior college [Add to Longdo]
ジュニアスタイル[, juniasutairu] (n) junior style [Add to Longdo]
ジュニアチーム[, juniachi-mu] (n) junior team [Add to Longdo]
ジュニアハイスクール[, juniahaisuku-ru] (n) junior high school [Add to Longdo]
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight [Add to Longdo]
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junior
   adj 1: younger; lower in rank; shorter in length of tenure or
       service [ant: {senior}]
   2: used of the third or next to final year in United States high
     school or college; "the junior class"; "a third-year student"
     [syn: {junior(a)}, {third-year}, {next-to-last}]
   3: including or intended for youthful persons; "a junior sports
     league"; "junior fashions"
   n 1: term of address for a disrespectful and annoying male;
      "look here, junior, it's none of your business"
   2: a third-year undergraduate
   3: the younger of two persons; "she is two years my junior"
   4: a son who has the same first name as his father [syn:
     {Junior}, {Jr}, {Jnr}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top