ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

june

JH UW1 N   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -june-, *june*
Possible hiragana form: じゅね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
June[N] เดือนมิถุนายน
June[N] มิถุนายน
Juneau[N] ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐอลาสกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
june(จูน) n. มิถุนายน
jejune(จิจูน') adj. ขาดแคลนคุณค่าทางอาหาร,ไม่น่าสนใจ,น่าเบื่อ,ยังไม่เจริญ,เติบโตเต็มที่.

English-Thai: Nontri Dictionary
June(n) เดือนมิถุนายน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
June?จูน Walk the Line (2005)
June.จูน Walk the Line (2005)
I can't ever remember enjoying swimming in England till June, can you?ในอังกฤษไม่เหมาะจะออกไปว่ายน้ำ จนกว่าจะถึงเดือนมิถุนายนโน่นแนะ จริงมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
This stuff ain't going to help me in August. The summer ginks come down here in June.ของนี่มันไม่ช่วยผมช่วงเดือนสิงหาหรอก ลูกค้าหน้าร้อนเขามาเที่ยวเดือนมิถุนา Jaws (1975)
The sharks took the rest, June 29, 1945.ที่เหลือเป็นเหยื่อฉลาม 29 มิถุนาฯ 1945 Jaws (1975)
By next June we'll all be split up.มิถุนายนหน้านี้ เราต้องแยกกันแล้ว Stand by Me (1986)
Annie and I got married in June of '74.แอนนี่กับผมแต่งงานกันในปี 74 Field of Dreams (1989)
- Exactly, June.- แน่นอนมิถุนายน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He's got seventy-five golden camels! -Don't they look lovely, June?เขามีอูฐทอง 75 ตัว มันดูน่านรักนะ ว่ามั้ย Aladdin (1992)
I arrived in London on the 26th of June.ผมไปถึงในกรุงลอนดอน เมื่อมิถุนายน 26 In the Name of the Father (1993)
- June, come here!- จูน มานี่เร็ว The Joy Luck Club (1993)
- Come on, June!- มาเร็ว จูน The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
juneJanet and Bill are going to get hitched in June.
juneYour subscription expires with the June issue.
juneWe have a lot of rain in June.
juneAs a rule we have much rain in June in Japan.
juneWe'll meet next time at ten o'clock, June the first, next year.
juneCherries are ripe in June or July.
juneIf you are to finish the work before June, you will have to work much better.
juneShe is going to marry Mr Johnson on June 4.
juneThe hydrangea blooms in June.
juneGenerally speaking, there is little rain here in June.
juneThey are leaving in three days, that is to say June 10th.
juneThey are to be married in June.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิถุนายน[N] June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม
มิถุนายน[N] June, Syn. เดือนมิถุนายน, Example: กษัตริย์ฮุสเซนควบคุมเยรูซาเล็มมาจนถึงเดือนมิถุนายน 1967, Thai definition: ชื่อเดือนที่หกตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนมิถุนายน[n. exp.] (deūoen mithunāyon) EN: June   FR: mois de juin [m] ; juin [m]
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune   FR: insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīwitchiwā) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune   
มิถุนา[n.] (mithunā) EN: June   FR: juin [m]
มิถุนายน[n.] (mithunāyon) EN: June   FR: juin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNE    JH UW1 N
JUNEK    JH UW1 N IH0 K
JUNES    JH UW1 N Z
JUNE'S    JH UW1 N Z
JUNEAU    JH UW1 N OW0
JUNEJO    JH UW0 N EY1 HH OW0
JUNELLA    JH UW2 N EH1 L AH0
JUNETTE    JH UW2 N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
June    (n) ʤˈuːn (jh uu1 n)
Junes    (n) ʤˈuːnz (jh uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六月[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
朱诺[Zhū nuò, ㄓㄨ ㄋㄨㄛˋ, / ] Juneau, capital of Alaska, #92,256 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
オリンピックデー[, orinpikkude-] (n) Olympic Day (June 23rd) [Add to Longdo]
ジューン[, ju-n] (n) June [Add to Longdo]
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ[, june-bu] (n) Geneva; (P) [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ジュネーブ条約[ジュネーブじょうやく, june-bu jouyaku] (n) Geneva Convention [Add to Longdo]
ジュネット[, junetto] (n) {comp} JUNET [Add to Longdo]
ノルマンディー上陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジュネット[じゅねっと, junetto] JUNET [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  June
      n 1: the month following May and preceding July

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  jun.
  
  1. (kıs.) Junior, June.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top