ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junction

JH AH1 NG K SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junction-, *junction*
English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, See also: interruption, break, Syn. discontinuity

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junction(n) จุดเชื่อมต่อ, Syn. connection, coupling
junction(n) ชุมทาง, See also: ทางแยก, Syn. intersection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ,หัวต่อ,ชุมทาง,ที่,บรรจบ,จุดประสาน,สิ่งเชื่อมต่อ.
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
injunction(อินจังคฺ'เชิน) n. คำสั่ง,คำสังศาล,คำตักเตือน., See also: injunctive adj., Syn. order

English-Thai: Nontri Dictionary
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ
injunction(n) คำตักเตือน,คำสั่งศาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
junctionที่ต่อ, ที่เชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctionรอยต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction networkข่ายสายผ่าน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, cemento-enamelรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, dentogingivalรอยต่อเหงือกยึดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, mucogingivalรอยต่อเหงือกกับเยื่อเมือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junction, myoneural; junction, neuromuscular; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junction, neuromuscular; junction, myoneural; motor end-plateแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
junctional epithelium; epithelial attachmentเยื่อบุผิวเชื่อมต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
junctional tissueเนื้อเยื่อประสานงานหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junctionรอยต่อ [การแพทย์]
Junction Boxจังชั่นบ็อก, Example: กล่องรวมสายไฟ ที่ติดอยู่ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Junctional Complexesเครื่องเชื่อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junctionGo straight up the street for about 100 meters, and you will get to the junction of three roads.
junctionThe restaurant stands at the junction of two superhighways.
junctionWe left the motorway at junction 11.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบ(n) junction, Example: บริเวณระหว่างบ้านห้วยปงกับสบอ้อ เป็นพื้นที่ส.ป.ก.4-01, Thai Definition: บริเวณที่แม่น้ำตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปมาประจบร่วมกัน, Notes: (เขมร)
แพร่ง(n) junction, See also: crossroads, Syn. ทางแยก, Example: บ้านของเขาสังเกตง่ายเพราะอยู่ตรงทางแพร่งพอดี, Thai Definition: ทางแยกทางบก
ส่วนต่อ(n) junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
ชุมทาง(n) junction, Syn. ศูนย์กลาง, Example: เกาะมะละกาเคยเป็นชุมทางของเรือสินค้าที่เดินทางมาจากจีนหรือญี่ปุ่น
ศูนย์กลาง(n) junction, See also: center, centre, hub, Example: ประติมากรรมสมัยอู่ทอง เป็นประติมากรรมที่สร้างขึ้นในสมัยอโยธยาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร, Thai Definition: จุดกลางซึ่งเป็นที่รวม
สี่แยกไฟแดง(n) intersection, See also: junction, juncture, Example: เด็กนักเรียนหารายได้พิเศษโดยการขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดง, Count Unit: แยก, แห่ง, Thai Definition: เส้นทางจราจรที่เป็นสี่แยก ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรติดตั้งอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [m] ; délégation [f]
ชุมทาง[chumthāng] (n) EN: crossroads ; junction ; intersection (Am.) ; road junction ; railway junction ; railroad junction (Am.)  FR: embranchement [m] ; croisement [m] ; jonction [f]
หัวถนน[hūa thanon] (n, prop) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner
หัวต่อ[hūatø] (v) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [m]
คำสั่งห้าม[khamsang hām] (n, exp) EN: injunction ; restraining order  FR: injonction [f]
คำสั่งห้ามชั่วคราว[khamsang hām chūakhrāo] (n, exp) EN: temporary injunction  FR: injonction temporaire [f]
คำสั่งก่อนชี้ขาดตัดสินคดี[khamsang køn chīkhāt tatsin khadī] (n, exp) EN: temporary injunction
แพร่ง[phraeng] (n) EN: side road ; branch road ; byroad ; forked road ; crossroad ; junction  FR: embranchement [m] ; fourche [f]
ประพจน์เลือก[praphot leūak] (n, exp) EN: disjunction

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNCTION JH AH1 NG K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junction (n) ʤˈʌŋkʃən (jh uh1 ng k sh @ n)
junctions (n) ʤˈʌŋkʃənz (jh uh1 ng k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交叉点[jiāo chā diǎn, ㄐㄧㄠ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] junction; crossroads; intersection point, #56,103 [Add to Longdo]
[è, ㄜˋ, ] junction of nose and forehead, #640,882 [Add to Longdo]
岔口[chà kǒu, ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, ] junction; fork in road [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussdose {f}; Verteilerdose {f} [electr.]junction box [Add to Longdo]
D-Sub-Haube {f} [techn.]junction shell [Add to Longdo]
Flächendiode {f} [electr.]junction diode [Add to Longdo]
Flächentransistor {m}junction transistor [Add to Longdo]
Verbindung {f} | Verbindungen {pl}junction | junctions [Add to Longdo]
Verbindungsbahn {f}junction line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
T字路[ティーじろ, tei-jiro] (n) T junction [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
インジャンクション[injankushon] (n) injunction [Add to Longdo]
ジャンクション[jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P) [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] (n) {comp} Josephson junction [Add to Longdo]
ヘテロ接合[ヘテロせつごう, hetero setsugou] (n) (1) (See 異型接合・1) heterojunction; heterostructure; heterozygosis; (adj-no) (2) (See 異型接合・2) heterozygous [Add to Longdo]
下合[かごう, kagou] (n) (obsc) (See 内合) inferior conjunction [Add to Longdo]
仮の差止;仮の差し止め[かりのさしとめ, karinosashitome] (n) temporary injunction; preliminary injunction [Add to Longdo]
会合[かいごう, kaigou] (n,vs,adj-no) (1) meeting; assembly; (2) {chem} association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P) [Add to Longdo]
外合[がいごう, gaigou] (n) (See 内合) superior conjunction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
連言[れんごん, rengon] conjunction [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junction
   n 1: the place where two or more things come together
   2: the state of being joined together [syn: {junction},
     {conjunction}, {conjugation}, {colligation}]
   3: the shape or manner in which things come together and a
     connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
     {juncture}, {junction}]
   4: something that joins or connects [syn: {junction},
     {conjunction}]
   5: an act of joining or adjoining things [syn: {junction},
     {adjunction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top