ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junco

JH AH1 NG K OW0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junco-, *junco*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา junco มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *junco*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junco(จัง'โค) n. นกfinchตัวเล็ก ๆ, Syn. snowbird

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MichiMichi. 0h, Junco The Purple Rose of Cairo (1985)
Both Junco and I, are really worriedJunco und ich, machen uns wirklich Sorgen. The Purple Rose of Cairo (1985)
Junco...JuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)
Junco, no!JuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)
Junco, it'll be OKJunco, es wird alles gut. Es wird wieder gut. The Purple Rose of Cairo (1985)
Junco!JuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)
JuncoJuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)
Junco, don't go!JuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)
Junco:JuncoThe Purple Rose of Cairo (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNCO    JH AH1 NG K OW0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junco
      n 1: small North American finch seen chiefly in winter [syn:
           {junco}, {snowbird}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top