ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumpy

JH AH1 M P IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumpy-, *jumpy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumpy(จัม'พี) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,น่ากลัว,อกสั่นขวัญหาย,โลด,เต้น., See also: jumpily adv. ดูjumble jumpiness n. ดูjumble, Syn. twitchy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jumpyสั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wouldn't be so jumpy if you didn't have something to hide!นายคงไม่ขวัญอ่อนแบบนี้ ถ้าไม่มีอะไรต้องซ่อน Akira (1988)
Dante, I'm getting a bit jumpy, to be honest.Dante, ฉันได้รับบิตที่น่ากลัวที่จะซื่อสัตย์ The Russia House (1990)
It's early days. We're all jumpy.มันเป็นวันแรก เราน่ากลัวทั้งหมด The Russia House (1990)
He was jumpy. He hadn't touched a thing.เขาน่าสงสัย ไม่แตะอะไรบนโต๊ะเลย Goodfellas (1990)
Jumpy.ตกใจเหรอ Resident Evil (2002)
Jumpy?ตกใจเหรอ Resident Evil (2002)
Why are you so jumpy?ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นจ๊ะ? Jenny, Juno (2005)
He's jumpy.เขาขี้ตกใจ Flyboys (2006)
You seem a little jumpy.เธอออกจะลุกลี้ลุกลนนะ Smiles of a Summer Night (2007)
Damn it, josh, don't sneak up on me like that. I didn't sneak. Why are you so jumpy?ให้ตายเถอะ จอขอย่าย่องมาหาฉันแบบนั้น ผมไม่ได้ย่อง ทำไมคุณต้องตกใจขนาดนี้? Dr. Feelgood (2007)
I'm not jumpy.ฉันไม่ได้ตกใจ Dr. Feelgood (2007)
You seem so jumpy tonight.ดูเครียดนะคืนนี้ Music and Lyrics (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMPY    JH AH1 M P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumpy    (j) ʤˈʌmpiː (jh uh1 m p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经过敏[shén jīng guò mǐn, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] jumpy; nervous; oversensitive, #74,230 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nervös {adj} | nervöser | am nervösestenjumpy | jumpier | jumpiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumpy
   adj 1: being in a tense state [syn: {edgy}, {high-strung},
       {highly strung}, {jittery}, {jumpy}, {nervy},
       {overstrung}, {restive}, {uptight}]
   2: causing or characterized by jolts and irregular movements; "a
     rough ride" [syn: {rough}, {rocky}, {bumpy}, {jolty},
     {jolting}, {jumpy}] [ant: {smooth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top