ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumper

JH AH1 M P ER0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumper-, *jumper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumper[N] เสื้อถักด้วยไหมพรมหรือขนสัตว์อย่างหนา, Syn. sweater, jersey
jumper[N] ผู้กระโดด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumper(จัม'เพอะ) n. ผู้กระโดด,สิ่งที่กระโดด,เครื่องเจาะ,รูที่เด้งขึ้น,สว่านยาว,เสื้อเสวตเตอร์ไร้แขน

English-Thai: Nontri Dictionary
jumper(n) ผู้กระโดด,เสื้อยืด,เสื้อถักไหมพรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jumperตัวข้าม, ตัวโยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jumperตัวข้าม, ตัวโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jumper cable; jump leadสายไฟพ่วง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is no way to live. I'm no fence jumper.ไม่มีทางที่จะอยู่ได้ ผมไม่ใช่นักวิ่งราว Goodfellas (1990)
We need you back to follow up on that jumper.นักข่างคัง ครับ สวัสดีครับ Hero (1992)
He's a jumper to be reckoned with, I'm telling you.เขาเป็นพวกชอบหาเรื่องใส่ตัว ผมจะบอกให้ Don Juan DeMarco (1994)
He went under, and now some fucking Korean owns it... who fired these guys and is making a killing... because he hired 40 fucking border jumpers.เขาลงไปใต้ และตอนนี้ / กลายเป็นไอเกาหลีที่เป็นเจ้าของมัน... คนที่ยิงคนพวกนั้น / และทำให้เกิดอาชญากรรม... เพราะเขาให้ค่าจ้าง พวกต่างด้าวกว่า 40 ชีวิต American History X (1998)
Don't you know it's illegal... to hire fucking border jumpers, you nip bastard?/ ไม่รู้รึไงว่านี่มันผิดกฏหมาย... ให้ที่อยู่กับพวกต่างด้าว / แกเป็นพวกไองั่งงั้นเหรอ? American History X (1998)
So last year, after Parents' Weekend we thought maybe in a trattoria in Venice looking at a beautiful sunset, next to a bottle of Chianti we just might find a set of jumper cables.เมื่อปีก่อน หลังจากวันหยุดของผู้ปกครอง... ... เราคิดว่า บางที นั่งอยู่ในเรือ ที่เวนิส... ...นั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน มี Chiant อยู่ข้าง ๆ i... The Story of Us (1999)
- Mummy, have you seen my jumper?- เห็นเสื้อหนูมั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yeah, guess who it was registered to, the jumper.- ใช่ เดาสิว่าใครกระโดดตึกฆ่าตัวเอง Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
- What jumper?- กระโดดตึกอะไรงั้นเหรอ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
We got a jumper.มีคนจะฆ่าตัวตาย Pilot (2005)
Well, grievously, in its 95-year existence, the hotel has seen seven jumpers, four overdoses, five hangings,น่าเศร้าจริงๆ 95 ปีของทีนี่ มีคนกระโดดตึก 7 ราย 4 ราย เสพยาเกินขนาด 5 ราย แขวนคอตัวเอง 1408 (2007)
You got any jumper cables?มีสายไฟจัมเปอร์ไหม In the Valley of Elah (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMPER    JH AH1 M P ER0
JUMPERS    JH AH1 M P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumper    (n) ʤˈʌmpər (jh uh1 m p @ r)
jumpers    (n) ʤˈʌmpəz (jh uh1 m p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跨接器[kuà jiē qì, ㄎㄨㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄑㄧˋ, ] jumper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jumper {m}; elektrische Brücke; Steckbrücke {f} [electr.]jumper [Add to Longdo]
Überbrückung {f}; Überbrückungsdraht {m}jumper (wire) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンパ[, janpa] (n) {comp} jumper [Add to Longdo]
ジャンパー[, janpa-] (n) jacket; jumper; (P) [Add to Longdo]
ジャンパースカート[, janpa-suka-to] (n) jumper (skirt) [Add to Longdo]
ジャンパオプション[, janpaopushon] (n) {comp} strapping option; jumper option [Add to Longdo]
ジャンパスイッチ[, janpasuicchi] (n) {comp} jumper switch [Add to Longdo]
ジャンパピン[, janpapin] (n) {comp} jumper pin [Add to Longdo]
ジャンパフリー[, janpafuri-] (n) {comp} jumper-free [Add to Longdo]
ジャンパブロック[, janpaburokku] (n) {comp} jumper block [Add to Longdo]
ジャンパプラグ[, janpapuragu] (n) {comp} jumper plug [Add to Longdo]
ジャンパポスト[, janpaposuto] (n) {comp} jumper post [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャンパ[じゃんぱ, janpa] jumper [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
ジャンパピン[じゃんぱぴん, janpapin] jumper pin [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
ストラップオプション[すとらっぷおぷしょん, sutorappuopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumper
   n 1: a person who jumps; "as the jumper neared the ground he
      lost control"; "the jumper's parachute opened"
   2: an athlete who competes at jumping; "he is one hell of a
     jumper"
   3: a crocheted or knitted garment covering the upper part of the
     body [syn: {sweater}, {jumper}]
   4: a coverall worn by children
   5: a small connector used to make temporary electrical
     connections
   6: a loose jacket or blouse worn by workmen
   7: a sleeveless dress resembling an apron; worn over other
     clothing [syn: {jumper}, {pinafore}, {pinny}]
   8: (basketball) a player releases the basketball at the high
     point of a jump [syn: {jumper}, {jump shot}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top