ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jump off

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jump off-, *jump off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jump off[PHRV] กระโดดออก
jump off the deep end[IDM] พูดอย่างโกรธโดยไม่มีสาเหตุ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. dive off, go off

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jump offIt's dangerous to jump off a moving train.
jump offThe police persuaded her not to jump off the bridge.

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が散る;気がちる[きがちる, kigachiru] (exp,v1) to get distracted; to jump off the track [Add to Longdo]
飛び下りる(P);飛び降りる(P);跳び降りる;飛降りる[とびおりる, tobioriru] (v1,vi) to jump down; to jump off; to jump from; to jump out of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jump off
   v 1: set off quickly, usually with success; "The freshman jumped
      off to a good start in his math class"
   2: jump down from an elevated point; "the parachutist didn't
     want to jump"; "every year, hundreds of people jump off the
     Golden Gate bridge"; "the widow leapt into the funeral pyre"
     [syn: {jump}, {leap}, {jump off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top