ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumbo jet

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumbo jet-, *jumbo jet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumbo jet[N] เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน, See also: เครื่องบินจัมโบ้, Syn. jumbo

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumbo jetHis jumbo jet ought to have arrived in Osaka now.
jumbo jetI saw a jumbo jet take off.
jumbo jetThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
jumbo jetThe jumbo jet touched down thundering.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンボ機[ジャンボき, janbo ki] (n) jumbo jet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jumbo jet
      n 1: a very large jet plane [syn: {jumbojet}, {jumbo jet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top