ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumbo

JH AH1 M B OW0   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumbo-, *jumbo*
Possible hiragana form: じゅんぼ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumbo[ADJ] ขนาดใหญ่, See also: ขนาดยักษ์, ขนาดมหึมา, Syn. giant, huge, immense
jumbo[N] เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้หลายร้อยคน, Syn. jumbo jet
jumbo jet[N] เครื่องบินขนาดใหญ่ที่บรรจุผู้โดยสารได้หลายร้อยคน, See also: เครื่องบินจัมโบ้, Syn. jumbo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumbo(จัม'โบ) n. คนตัวใหญ่มาก,สัตว์หรือสิ่งของที่ใหญ่โตมาก. adj. ใหญ่โตมาก,มหึมา
mumbo jumbo(มัม'โบ จัม'โ บ) n. การใช้เวทมนตร์คาถาที่ไร้ความหมาย,ภาษาที่เหลวไหลหรือหลอกลวง pl. mumbo jumbos, Syn. hocus pocus

English-Thai: Nontri Dictionary
jumbo(adj) ขนาดจัมโบ้,ใหญ่,ใหญ่โต,มหึมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jumbo riskภัยขนาดใหญ่พิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What are you giving us this mumbo jumbo for?What are you giving us this mumbo jumbo for? 12 Angry Men (1957)
No favors, okay. I can take my clients out to Jumbo Jack.ไม่ต้องก็ได้ ผมจะพา ลูกค้าไปจัมโบ้แจ๊ค... Punchline (1988)
Or we can boil bags of Stouffer's together. I'm good at that. Jumbo Jacks and Stouffer's succotash!...หรือสโตเฟอร์ ผมถนัดสองร้านนั่น Punchline (1988)
You won't always have Jumbo around to protectyou.เจ้าตัวใหญ่นั่นคงคุ้มครองนายไม่ได้ตลอดไป. Ice Age (2002)
Imagining devices the size of jumbo jets.จินตนาการถึงกล่องที่มีขนาดเท่าเครื่องจัมโบ้เจ็ต Primer (2004)
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...พวกเขามีกุ้งจัมโบ้ กุ้งลวกจิ้มจุ่มทะเล กุ้งเทมปุระ... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
His stupid car is louder than a jumbo jet.รถงี่เง่าของเขา ดังกว่าเครื่องบินเจ็ทซะอีก The Perfect Man (2005)
You'll be back flying jumbos before you know it.งั้นอีกเดี๋ยว ก็กลับไปบินเครื่องจัมโบ้ได้แล้ว Phantom Traveler (2005)
You got the faces of 10 missing persons taped to your wall, along with a whole lot of satanic mumbo jumbo.คุณมีใบหน้าของผู้สุญหาย 10 คนติดบนผนัง กำกับด้วยคาถาสะกดซาตานมากมาย Pilot (2005)
This one we call Jumbo.ส่วนหมอนี่เราเรียกจัมโบ้ Rescue Dawn (2006)
Hey, Jumbo, Jumbo. Hey, no, no, no.ไง จัมโบ้ จัมโบ้ เปล่า ๆ ๆ Rescue Dawn (2006)
Crazy Horse and Jumbo arriving.ม้าบ้ากับจัมโบ้กำลังมา Rescue Dawn (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumboHis jumbo jet ought to have arrived in Osaka now.
jumboI saw a jumbo jet take off.
jumboThat jumbo jet accommodates 400 passengers.
jumboThe jumbo jet touched down thundering.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำโบ้[adj.] (jambō) EN: jumbo   
ขนาดยักษ์[n. exp.] (khanāt yak) EN: jumbo size   FR: très grande taille [f]
ยักษ์[adj.] (yak) EN: giant ; huge ; jumbo ; gigantic ; colossal   FR: géant ; gigantesque ; colossal

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMBO    JH AH1 M B OW0
JUMBOS    JH AH1 M B OW2 Z
JUMBOTRON    JH AH1 M B OW0 T R AO0 N
JUMBOTRONS    JH AH1 M B OW0 T R AO0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumbo    (j) ʤˈʌmbou (jh uh1 m b ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jumbo {m}jumbo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンボ[, janbo] (adj-na,n) jumbo; (P) [Add to Longdo]
ジャンボサイズ[, janbosaizu] (n) jumbo-size [Add to Longdo]
ジャンボジェット[, janbojietto] (n) jumbo-jet [Add to Longdo]
ジャンボジェット機[ジャンボジェットき, janbojietto ki] (n) jumbo-jet [Add to Longdo]
ジャンボ機[ジャンボき, janbo ki] (n) jumbo jet [Add to Longdo]
大型(P);大形[おおがた, oogata] (adj-na,n,adj-no) (See 小型) large; large scale; big; jumbo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumbo
   adj 1: of great mass; huge and bulky; "a jumbo jet"; "jumbo
       shrimp" [syn: {elephantine}, {gargantuan}, {giant},
       {jumbo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top