ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumble

JH AH1 M B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumble-, *jumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble(n) ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง, See also: ของที่กองปนเปกัน, Syn. muddle, mess, mixture
jumble(vi) ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
jumble up(phrv) สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
jumble together(phrv) ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix, muddle

English-Thai: Nontri Dictionary
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
jumble(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ปนเป,ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumbleThose who send in jumble will, without exception, receive a present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับสน(v) jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai Definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย(v) muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai Definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
นุง(v) disorder, See also: jumble, confuse, Syn. ยุ่ง, นุงนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: hotchpotch ; jumble  FR: mélange [m]
ความวุ่นวาย[khwām wunwāi] (n) EN: disorder ; confusion ; jumble  FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
ปะปนกัน[papon kan] (v) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble
สับสน[sapson] (v) EN: jumble ; muddle ; confuse
ยุ่งวุ่นวาย[yung wunwāi] (v, exp) EN: jumble

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMBLE JH AH1 M B AH0 L
JUMBLED JH AH1 M B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumble (v) ʤˈʌmbl (jh uh1 m b l)
jumbled (v) ʤˈʌmbld (jh uh1 m b l d)
jumbles (v) ʤˈʌmblz (jh uh1 m b l z)
jumble-sale (n) ʤˈʌmbl-sɛɪl (jh uh1 m b l - s ei l)
jumble-sales (n) ʤˈʌmbl-sɛɪlz (jh uh1 m b l - s ei l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
蒙茸[méng róng, ㄇㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] jumbled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumble
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: small flat ring-shaped cake or cookie [syn: {jumble},
     {jumbal}]
   3: a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous
     ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge}, {jumble}]
   v 1: be all mixed up or jumbled together; "His words jumbled"
      [syn: {jumble}, {mingle}]
   2: assemble without order or sense; "She jumbles the words when
     she is supposed to write a sentence" [syn: {jumble},
     {confuse}, {mix up}]
   3: bring into random order [syn: {scramble}, {jumble}, {throw
     together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top