ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jumble

JH AH1 M B AH0 L   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jumble-, *jumble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jumble[N] ของที่กองกันจนยุ่งเหยิง, See also: ของที่กองปนเปกัน, Syn. muddle, mess, mixture
jumble[VI] ยุ่งเหยิง, See also: ปนเป, สับสน, Syn. confuse, mix, disorder, Ant. separate
jumble up[PHRV] สับสน, See also: ทำผิดพลาด, ทำวุ่นวาย, ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. mix up, muddle up
jumble together[PHRV] ผสมปนเป, See also: ปนกันยุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jumble(จัม'เบิล) {jumbled,jumbling,jumbles} v. ปนเป,ทำยุ่งเหยิง,ทำวุ่น,ผสมกันยุ่ง. n. สิ่งที่ผสมกันยุ่ง,ความสับสน, See also: jumblement n. ดูjumble jumbler n. ดูjumble jumblingly adv. ดูjumble, Syn. mix,muddle

English-Thai: Nontri Dictionary
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
jumble(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ปนเป,ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jumbled speechอาการพูดคละคำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected.ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน Latter Days (2003)
- Is that for the jumble, Shaun? - No. Yes.ใช่ จะว่างั้นก็ได้ Shaun of the Dead (2004)
Your toys are upstairs. I was going to give them to the jumble.ฉันถามอะไรแกหน่อยได้มั้ย Shaun of the Dead (2004)
Even that's a little jumbled.Even that'sa little jumbled. Crusade (2004)
And sometimes the spirits, they get things jumbled.และบางครั้งวิญญาน ก็เกิดติดขัด The Usual Suspects (2006)
It's all kinda jumbled now...มันสับสนไปหมดแล้ว ตอนนี้ Waiting to Exhale (2007)
So why did you come early and jumble things up?แล้วทำไมนายถึงกลับมาแล้วทำมันยุ่งเหยิงไปหมดล่ะ? 9 Ends 2 Out (2007)
It's gotten jumbled, like file cards knocking around a shoebox, except with you, the cards are doused in plutonium, piling up to a critical mass.นายล่องหนกับฉัน นายบินได้ อ่านใจคนได้ ใช่,นั่นทำให้ผมโคม่าไป 2 อาทิตย์ ร่างกายของนายไม่รู้ว่า จะทำยังไงดีกับสิ่งนั้นทั้งหมด Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Now jumble.เอาล่ะ คละเคล้ากันไป Dream Logic (2009)
Jumble?คละกันไป? Dream Logic (2009)
Jumble, anagram, word puzzle.คละเคล้าตัวอักษร คำปริศนา Dream Logic (2009)
His sounds just... get jumbled up sometimes.ไม่หูหนวก เขาได้ยินครับ แต่อาจจะเบาไปบ้าง Knowing (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jumbleThose who send in jumble will, without exception, receive a present.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับสน[V] jumble, See also: muddle, confuse, Syn. ยุ่งเหยิง, ยุ่งวุ่นวาย, วุ่นวาย, Example: หากเราทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันจะทำให้สับสนได้ ดีไม่ดีอาจทำให้เสียไปทั้งหมด, Thai definition: ปะปนกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ
สับสนวุ่นวาย[V] muddle, See also: jumble, confuse, Syn. ระส่ำระสาย, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, ยุ่งวุ่นวาย, Example: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว, Thai definition: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
นุง[V] disorder, See also: jumble, confuse, Syn. ยุ่ง, นุงนัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwāi) EN: disorder ; confusion ; jumble   FR: remue-ménage [m] ; confusion [f]
ปะปนกัน[v.] (papon kan) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble   
สับสน[v.] (sapson) EN: jumble ; muddle ; confuse   
ยุ่งวุ่นวาย[v. exp.] (yung wunwāi) EN: jumble   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUMBLE    JH AH1 M B AH0 L
JUMBLED    JH AH1 M B AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jumble    (v) ʤˈʌmbl (jh uh1 m b l)
jumbled    (v) ʤˈʌmbld (jh uh1 m b l d)
jumbles    (v) ʤˈʌmblz (jh uh1 m b l z)
jumble-sale    (n) ʤˈʌmbl-sɛɪl (jh uh1 m b l - s ei l)
jumble-sales    (n) ʤˈʌmbl-sɛɪlz (jh uh1 m b l - s ei l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] jumble sale (for good cause); charity bazaar, #23,838 [Add to Longdo]
蒙茸[méng róng, ㄇㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] jumbled [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trödelmarkt {m}jumble market; rag fair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[, goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
しっちゃかめっちゃか;ひっちゃかめっちゃか;ヒッチャカメッチャカ;シッチャカメッチャカ[, shicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; hicchakamecchaka ; shicchakamecchaka] (adj-na,n) (on-mim) jumbled up; disordered; messy [Add to Longdo]
岩群[いわむら, iwamura] (n) rocky outcrop; jumble of rocks [Add to Longdo]
玉石混淆;玉石混交[ぎょくせきこんこう, gyokusekikonkou] (exp) mixture of the good and bad; jumble of wheat and tares [Add to Longdo]
混ぜこぜ[まぜこぜ, mazekoze] (n) (uk) jumble (of two or several things); mix [Add to Longdo]
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jumble
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: small flat ring-shaped cake or cookie [syn: {jumble},
     {jumbal}]
   3: a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous
     ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge}, {jumble}]
   v 1: be all mixed up or jumbled together; "His words jumbled"
      [syn: {jumble}, {mingle}]
   2: assemble without order or sense; "She jumbles the words when
     she is supposed to write a sentence" [syn: {jumble},
     {confuse}, {mix up}]
   3: bring into random order [syn: {scramble}, {jumble}, {throw
     together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top