ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julienne

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julienne-, *julienne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
You have your triangles, shaved, obelisks, natural, julienne...มีเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นเส้น เป็นแท่ง เป็นชิ้นบางๆ... Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
千六本;繊六本[せんろっぽん;せろっぽう(千六本), senroppon ; seroppou ( sen roppon )] (n) (See 繊蘿蔔) julienne (esp. of daikon); long, thin strips [Add to Longdo]
[せん, sen] (n) (1) (abbr) (See 繊蘿蔔) daikon julienne; julienned daikon; (2) one ten-millionth [Add to Longdo]
繊蘿蔔[せんろふ, senrofu] (n) (obsc) (See 千六本) daikon julienne; julienned daikon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 julienne
   n 1: a vegetable cut into thin strips (usually used as a
      garnish) [syn: {julienne}, {julienne vegetable}]
   2: a clear soup garnished with julienne vegetables
   v 1: cut into long thin strips; "julienne the potatoes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top