ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julian

JH UW1 L IY0 AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julian-, *julian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Julian, how are you ? How are you ? Good to see you, my friend.สวัสดีจูเลียน... Schindler's List (1993)
I'm at Julianaฉันอยู่ที่จูเลียน่า The Guy Was Cool (2004)
Hi there, Julian with the word!เฮ้ พวกเรา จูเลียนมีอะไรจะบอก Madagascar (2005)
Original King Julian, what a des man!ราชาจูเลียนตัวจริง Madagascar (2005)
King Julian, what are they? What are they!คิงจูเลียน พวกเค้าเป็นใคร พวกเค้าเป็นใคร Madagascar (2005)
Presenting your royal highness our illustrious King Julian the 13 self proclaimedจงแจ้งแก่ท่านเจ้าหลวงของเจ้า เรื่องการประกาศของพระราชาจูเลียนที่ 3 ของพวกเรา Madagascar (2005)
- I don't think he was grooming him, Julian.- ฉันไม่คิดว่าเขากำลังเตรียมการเขา, จูเรียน. Madagascar (2005)
The party is over, Julian.ปาร์ตี้จบแล้วหละ , จูเลี่ยน Madagascar (2005)
Monsieur Kleber residing Rue Juliana.เมอซิเออร์ เคลเบอร์ มีบ้านอยู่ที่เมือง Rue JulianHannibal Rising (2007)
Well, to improve your understanding, I went by your home on the Rue Juliana.งั้น เพื่อให้เราคุยกันง่ายขึ้น... ฉันแวะไปบ้านแกมา ที่ Rue JulianHannibal Rising (2007)
Julian's mom offered for all of us to get out of the city and stay with her.แม่ของจูเลี่ยนชวนพวกเราทั้งหมด ให้ออกนอกเมืองแล้วไปอยู่กับเขา The Happening (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULIAN    JH UW1 L IY0 AH0 N
JULIAN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIANA    JH UW2 L IY0 AE1 N AH0
JULIANN    JH UW1 L IY0 AE0 N
JULIANN    JH UW1 L Y AH0 N
JULIANO    JH UW2 L IY0 AA1 N OW0
JULIANNE    JH UW1 L IY0 EH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Julian    (n) ʤˈuːlɪəʴn (jh uu1 l i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユリウス暦[ユリウスれき, yuriusu reki] (n) Julian calendar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Julian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Julius Caesar;
       "the Julian calendar"
   n 1: Roman Emperor and nephew of Constantine; he restored
      paganism as the official religion of the Roman Empire and
      destroyed Christian temples but his decision was reversed
      after his death (331?-363) [syn: {Julian}, {Julian the
      Apostate}, {Flavius Claudius Julianus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top