ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

julep

JH UW1 L AH0 P   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -julep-, *julep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How's yo julep?- How's yo julepReversals of Fortune (2009)
I need the ladies' room after all those mint juleps.ฉันต้องการห้องพักผู้หญิงหลังจากเครื่องดื่มมิ้นท์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
There will be a mint julep waiting on the other side, sir.จะมี Julep สะระแหน่ รอในด้านอื่น ๆ ครับ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JULEP    JH UW1 L AH0 P
JULEPS    JH UW1 L AH0 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
julep    (n) ʤˈuːlɪp (jh uu1 l i p)
juleps    (n) ʤˈuːlɪps (jh uu1 l i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミントジュレップ[, mintojureppu] (n) mint julep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  julep
      n 1: bourbon and sugar and mint over crushed ice [syn: {julep},
           {mint julep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top