ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jujutsu

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jujutsu-, *jujutsu*
Possible hiragana form: じゅじゅつ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jujutsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu

English-Thai: Nontri Dictionary
jujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
感染呪術[かんせんじゅじゅつ, kansenjujutsu] (n) contagious magic [Add to Longdo]
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation [Add to Longdo]
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic) [Add to Longdo]
呪術師[じゅじゅつし, jujutsushi] (n) witch doctor; shaman [Add to Longdo]
呪術思考[じゅじゅつしこう, jujutsushikou] (n) magical thinking [Add to Longdo]
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu [Add to Longdo]
類感呪術[るいかんじゅじゅつ, ruikanjujutsu] (n) (See 共感呪術・きょうかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jujutsu
   n 1: a method of self-defense without weapons that was developed
      in China and Japan; holds and blows are supplemented by
      clever use of the attacker's own weight and strength [syn:
      {jujutsu}, {jujitsu}, {jiujitsu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top