ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jujube

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jujube-, *jujube*
Possible hiragana form: じゅじゅべ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา,ผลพุทรา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jujube (Plant)พุทรา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jujubeพุดทรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. I have good jujube tree seals right here.ฉันมีตราประทับดีๆ ที่ทำจากไม้พุทราตรงนี้ด้วย Unstoppable Marriage (2007)
Out there, beyond that fence, every living thing that crawls, flies or squats in the mud wants to kill you and eat your eyes for Jujubes.นั่น, หลังกำแพงนั้น มีทั้งพวกสัตว์เลื้อยคลาน พวกที่บินหรือเดินบนพื้น คอยจ้องจะฆ่าและควักตาพวกนายมากิน Avatar (2009)
Ah. Here's the little jujube right here.อา นี่พุทราเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ถูกต้อง ที่นี่ Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพุทรา[n.] (nām phutsā) EN: jujube juice   
พุทรา[n.] (phutsā) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jujube    (n) ʤˈuːʤuːb (jh uu1 jh uu b)
jujubes    (n) ʤˈuːʤuːbz (jh uu1 jh uu b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates, #14,078 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris, #51,257 [Add to Longdo]
果味胶糖[guǒ wèi jiāo táng, ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, / ] jujube [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] jujube tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
大棗[たいそう, taisou] (n) jujube [Add to Longdo]
[なつめ;ナツメ, natsume ; natsume] (n) (1) (uk) jujube (species of bush, Ziziphus zizyphus); Chinese date; (2) small tea caddy (tea ceremony) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jujube
   n 1: spiny tree having dark red edible fruits [syn: {jujube},
      {jujube bush}, {Christ's-thorn}, {Jerusalem thorn},
      {Ziziphus jujuba}]
   2: dark red plumlike fruit of Old World buckthorn trees [syn:
     {jujube}, {Chinese date}, {Chinese jujube}]
   3: chewy fruit-flavored jellied candy (sometimes medicated to
     soothe a sore throat)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top