ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

juju

JH UW1 JH UW0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -juju-, *juju*
Possible hiragana form: じゅじゅ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
juju[N] เครื่องราง, Syn. fetish, amulet, charm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
juju(จู'จู) n. ของขลัง,เครื่องราง,อำนาจเวทมนตร์คาถา., See also: jujuism n. ดูjuju jujuist n. ดูjuju
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา,ผลพุทรา
jujutsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu

English-Thai: Nontri Dictionary
jujutsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jujube (Plant)พุทรา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jujubeพุดทรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพุทรา[n.] (nām phutsā) EN: jujube juice   
พุทรา[n.] (phutsā) EN: Indian jujube ; Chinese date ; monkey apple   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUJU    JH UW1 JH UW0
JUJUBE    JH UW1 JH UW2 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
juju    (n) ʤˈuːʤuː (jh uu1 jh uu)
jujus    (n) ʤˈuːʤuːz (jh uu1 jh uu z)
jujube    (n) ʤˈuːʤuːb (jh uu1 jh uu b)
jujubes    (n) ʤˈuːʤuːbz (jh uu1 jh uu b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎo, ㄗㄠˇ, / ] jujube; dates, #14,078 [Add to Longdo]
枣树[zǎo shù, ㄗㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] jujube tree; date tree; Zizyphus vulgaris, #51,257 [Add to Longdo]
果味胶糖[guǒ wèi jiāo táng, ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ, / ] jujube [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] jujube tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
ジュジュミュージック[, jujumyu-jikku] (n) juju music [Add to Longdo]
ナツメ球;なつめ球;棗球[ナツメきゅう(ナツメ球);なつめきゅう(なつめ球;棗球), natsume kyuu ( natsume tama ); natsumekyuu ( natsume tama ; natsume tama )] (n) (See 棗・1) night-light bulb; jujube bulb [Add to Longdo]
感染呪術[かんせんじゅじゅつ, kansenjujutsu] (n) contagious magic [Add to Longdo]
共感呪術[きょうかんじゅじゅつ, kyoukanjujutsu] (n) (See 類感呪術・るいかんじゅじゅつ) sympathetic magic; homeopathic magic; imitative magic [Add to Longdo]
呪術[じゅじゅつ, jujutsu] (n) magic; sorcery; incantation [Add to Longdo]
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic) [Add to Longdo]
呪術師[じゅじゅつし, jujutsushi] (n) witch doctor; shaman [Add to Longdo]
呪術思考[じゅじゅつしこう, jujutsushikou] (n) magical thinking [Add to Longdo]
授受[じゅじゅ, juju] (n,vs) give and receive; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
授受特性[じゅじゅとくせい, jujutokusei] intent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
授受[じゅじゅ, juju] Geben_und_Nehmen, Austausch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 juju
   n 1: the power associated with a juju
   2: a charm superstitiously believed to embody magical powers
     [syn: {juju}, {voodoo}, {hoodoo}, {fetish}, {fetich}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top