ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jujitsu

JH UW0 JH IH1 T S UW2   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jujitsu-, *jujitsu*
Possible hiragana form: じゅじつ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jujitsu[N] ศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นที่พัฒนามาจากยูโด, Syn. jui-jitsu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jujitsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu

English-Thai: Nontri Dictionary
jujitsu(n) ศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch it, Ernie, he knows jujitsu.ระวังตัว.. เออร์นี่ เขาเป็นคาราเต้ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But I don't know what a lab geek needs with advanced jujitsu.แต่ฉันไม่รู้ว่านายสตึห้องแลป จะต้องเรียน จูจิทซึ ขั้นสูงไปทำไม An Inconvenient Lie (2007)
Then Tony had to go and Jujitsu Mr Michelle's cos...เธอออกมาทันก่อนก่อนที่ แม่เขาจะเรียกตำรวจใช่ไหม ใช่ พลาดท่าไปหน่อย Cassie (2007)
That's more than some procedural jujitsu.นั่นมันมากกว่า การป้องกันตัวอีก Black Swan (2009)
Jujitsu's a little better but I got this whole... slight of hand thing going with the containers and the cars... and the fireworks.ยิวยิตสูก็เก่งกว่านิดหน่อย แต่ฉันเป็นทั้งคู่ จุดไฟเผาคอนเนอร์ให้สิ้นซาก แล้วก็จุดประทัดยักษ์ The A-Team (2010)
Chester Ming, the depraved Chinaman, thought jujitsu was in Israel.เชสเตอร์หมิงที่ต่ำช้าจีน, คิดยิวยิตสูอยู่ในอิสราเอล The Wolf of Wall Street (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
JUJITSU    JH UW0 JH IH1 T S UW2

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu [Add to Longdo]
体技[たいぎ, taigi] (n) boxing and jujitsu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jujitsu
   n 1: a method of self-defense without weapons that was developed
      in China and Japan; holds and blows are supplemented by
      clever use of the attacker's own weight and strength [syn:
      {jujutsu}, {jujitsu}, {jiujitsu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top